Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.

PROGRAM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Mgr. Pavla Kučerová

Koordinátorka programu náhradní rodinné péče, sociální pracovnice
Tel.: 734 310 259 | pavlakucerova@domus-cpr.cz

Pavla Kučerová vystudovala bakalářský obor sociální práce a magisterský obor psychologie a český jazyk na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 pak úspěšně ukončila magisterské studium oboru sociální práce na VŠZSP sv. Alžběty. Při studiu pracovala jako lektorka primární protidrogové prevence na základních školách. Zúčastnila se řady kurzů, z nichž ji nejvíce ovlivnil kurz Respektovat a být respektován, který jí ukázal směr pro práci nejen s jejími vlastními dětmi. Poté absolvovala kurz Zkušenosti s respektováním, který je postaven na prožívání situací s následnou reflexí, což umožňuje jak hlubší porozumění sobě i druhým, tak i efektnější získávání nových dovedností. V roce 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. Jako velmi důležité ve svém osobním rozvoji vidí účast na odborných seminářích a kurzech. Absolvovala řadu kurzů týkajících se problematiky náhradní rodinné péče a příbuzenské pěstounské péče, dále kurzy Základy facilitace, Rozvoj emoční inteligence u dětí, Problematika úzkosti a úzkostných poruch, Sexualita a vztahy lidí s postižením či kurz Krizové intervence pro sociální pracovníky. Dále absolvovala stáž ve Dětském diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče v Plzni. V organizaci pracuje od roku 2013 jako klíčová pracovnice náhradních rodin v Plzni a na Rokycansku.

Mgr. Eliška Burdová

Sociální pracovnice
Tel.: 606 046 016 | eliskaburdova@domus-cpr.cz

Eliška Burdová vystudovala bakalářský obor ergoterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Tomuto oboru se poté věnovala necelé tři roky v Rehabilitační nemocnici Beroun. Při svém zaměstnání si chtěla rozšířit své znalosti, a tak začala studovat kombinovaně magisterské studium speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze. Po absolvování studia začala pracovat v organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu, kde je zaměstnaná od září 2019. Práce s dětmi a rodinami ji baví a ráda by se dále vzdělávala v oblasti sociální práce se zaměřením na pěstounskou péči.

Bc. Kristýna Deckerová

Sociální pracovnice
Tel.: 725 300 508 | kristynadeckerova@domus-cpr.cz

Kristýna Deckerová vystudovala bakalářský obor sociální práce na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Má zkušenosti například s prací se seniory, které se věnovala již před započetím studia, a dále s prací s osobami bez přístřeší. Dříve byla zaměstnaná na pozici sociální pracovnice v azylovém domě, kde působila jeden a půl roku. Zde se kromě jednotlivců setkala také s rodinami, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Protože práce s rodinami Kristýnu oslovila, začala poté pracovat v organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu, kde působí od září 2020. Do budoucna by se ráda dále vzdělávala a rozšiřovala své znalosti v oblasti náhradní rodinné péče.

Bc. Barbora Dosadilová

Doprovázející pracovnice
Tel.: 734 310 258 | barboradosadilova@domus-cpr.cz

Barbora Dosadilová vystudovala bakalářský obor psychologie se zaměřením na vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Během studia byla na praxi v Dětském diagnostickém ústavu a ve Sportovní a podnikatelské střední škole v Plzni, kde se věnovala primární prevenci. Dále při studiu suplovala tři měsíce biologii na Soukromé obchodní akademii. Po dostudování úspěšně absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a začala pracovat v neziskové organizaci Point 14, která se věnuje lidem se závislostí. Velice jí chyběla práce s dětmi, a proto nastoupila do organizace Domus – Centrum pro rodinu, kde pracuje od července 2020 jako doprovázející pracovnice pěstounů. Do budoucna si chce rozšiřovat svou odbornost v oblasti NRP.

Květa Langová, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 727 909 851 | kvetalangova@domus-cpr.cz

Květa Langová pracovala původně ve výstavnictví a posléze v médiích. Už během této profesní dráhy se intenzivně věnovala sociální problematice. Tento dlouhodobý zájem ji dovedl poté, co vychovala dva syny, ke studiu oboru sociální práce a sociální pedagogika na VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni. V roli sociální pracovnice má zkušenosti s prací s biologickými rodinami s dětmi, měla též v roli pedagoga a v roli dobrovolníka příležitost pracovat s dětmi mladšího školního věku. V minulosti absolvovala např. dvouletý vzdělávací cyklus Via aperta s klíčovou disciplínou sociálně psychologický výcvik, doplněný tréninkem efektivní komunikace, kurz Jazyková výbava žáků hovořících romsky / romským etnolektem, vzdělávací program věnovaný problematice diskriminace seniorů a ageismu. V naší organizaci pracuje od října 2018, v programu Náhradní rodinné péče se věnuje zejména rodinám z Plzně a Rokycan.

Mgr. Kateřina Lomická

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 567 | katerinalomicka@domus-cpr.cz

Kateřina Lomická vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V době studia se věnovala práci s dětmi v rámci předškolního vzdělávání. Po ukončení bakalářského studia začala pracovat v Dětském domově v Plzni, kde setrvala deset let. Zároveň pokračovala v magisterském studiu na Univerzitě J. A. Komenského v Praze, obor speciální pedagogika. Problematikou náhradní rodinné péče se věnovala i ve své diplomové práci na téma Příčiny a selhávání NRP. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz základů psychologie, kurzy pro pracovníky ústavní výchovy, kurz supervize zaměřené na individuální přístup k biologickým rodičům klientů, workshopy zaměřené na individuální potřeby dětí, které se ocitly v ústavní výchově, a zdravotnický kurz. Ráda by se dále vzdělávala v oblasti sociální práce se zaměřením na pěstounskou péči.

Mgr. Eva Plevková

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 568 | evaplevkova@domus-cpr.cz

Eva Plevková vystudovala obory sociální politika a sociální práce a žurnalistika na Masarykovo univerzitě v Brně, magisterský stupeň sociální práce pak na Západočeské univerzitě v Plzni. Po letech strávených v médiích a výchově dvou dcer se rozhodla zužitkovat své zkušenosti v sociální oblasti. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2015, v programu Náhradní rodinné péče doprovází rodiny z celého Plzeňského kraje. Snaží se neustále si zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci. Absolvovala seminář týkající se rodinných konferencí a je zapsána v seznamu administrátorů rodinných konferencí pro Českou republiku. Zároveň prošla kurzem Využití facilitace v sociální práci a vzdělávala se v oblasti vedení případových konferencí. Moderuje případové konference týkající se jak klientských rodin organizace DOMUS, tak i jako externí službu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí v regionu. Dále absolvovala výcvik Narativní práce s dětským traumatem a vzdělávací programy Využití krizové intervence v sociální práci, Kurz mediálních dovedností, Psychiatrické minimum, Kontraktování v poradenství, Rozvoj emoční inteligence u dětí. Na práci v organizaci DOMUS oceňuje zejména její rozmanitost, smysluplnost a kontakt s lidmi.

Bc. Zdislava Rodová

Sociální pracovnice
Tel.: 725 905 970 | zdislavarodova@domus-cpr.cz

Zdislava Rodová vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Před tímto studiem pracovala v oblasti školství jako mistrová odborné výchovy učňů a jako učitelka odborných předmětů na rodinné škole. Již v minulosti měla zájem o práci v sociální oblasti. Absolvovala 200 hodin sebezkušenostního skupinového psychoterapeutického výcviku v rámci nabídky Institutu aplikované psychoanalýzy
na Psychoanalytické klinice v Opočně. Do budoucna si chce dále rozšiřovat svou odbornost v oblasti práce s náhradními rodinami. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje
od června 2015 jako sociální pracovnice pro oblast Plzeň a Klatovy, od roku 2020 pro oblast Plzeň.

Bc. Lucie Trávníčková

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 570 | lucietravnickova@domus-cpr.cz

Lucie Trávníčková vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Oblast náhradní rodinné péče ji zajímala již během studia, zvolila si ji i jako téma své bakalářské práce. Mimo náhradní rodinnou péči ji baví i samotná práce s dětmi. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu je zaměstnaná od března 2018.

Mgr. Kateřina Vaňková

Doprovázející pracovnice
Tel.: 730 890 759 | katerinavankova@domus-cpr.cz

Kateřina Vaňková vystudovala bakalářský obor psychologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích, navazující magisterský titul získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Při studiu absolvovala praxi v pedagogicko-psychologické poradně Strakonice a ve Výchovném ústavu a středisku výchovné péče v Jindřichově Hradci. Ve své práci se zaměřuje na podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Baví ji i samotná práce s dětmi. Do budoucna si chce dále rozšiřovat svou odbornost v oblasti práce s náhradními rodinami. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu je zaměstnaná od dubna 2019.

PROGRAM SANACE RODINY

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, koordinátorka programu sanace rodiny, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.

Mgr. Soňa Filipová

Sociální pracovnice
Tel.: 725 905 990 | sonafilipova@domus-cpr.cz

Soňa Filipová vystudovala bakalářský studijní obor sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni a v září 2018 získala magisterský titul téhož oboru v Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna, VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami. V rámci studia působila jako dobrovolnice v Tyflocentru. Absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou, komunikaci a motivaci klientů. Dále se zúčastnila seminářů Narativní práce s dětským traumatem (120 h), Alkoholismus v rodině a jeho dopady na dítě a Základy sociální práce se zadluženými klienty. Účastnila se několika odborných konferencí, například Praktické otázky výkonu dětských práv. V organizaci Domus – Centrum pro rodinu pracuje od května 2015.

Mgr. Petra Fraňková

Sociální pracovnice
Tel.: 602 228 846 | petrafrankova@domus-cpr.cz

Petra Fraňková vystudovala bakalářský a poté magisterský obor sociální politika a sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po dobu bakalářského studia působila jako osobní asistent u osob se zdravotním a mentálním postižením v organizaci Fosa, o.p.s. Po dokončení bakalářského studia rozšířila své zkušenosti o práci s osobami bez přístřeší a seniory. O osobách bez přístřeší psala závěrečnou práci s názvem Dostupnost sociálních a návazný služeb pro osoby bez přístřeší na Klatovsku. V současné době by ráda prohloubila své dovednosti v práci s dětmi s poruchami chování. V organizaci Domus – Centrum pro rodinu působí od července 2019 v lokalitě Klatovy a Plzeň.

Mgr. Halina Langová

Pracovnice v sociálních službách programu Sanace rodiny
Tel.: 733 733 059 | halinalangova@domus-cpr.cz

Halina Langová ukončila státní lékařskou univerzitu na Ukrajině, kde získala kvalifikaci lékaře. Působila na pozici lékaře-psychiatra v Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, na pozici lékaře-internisty v nemocnici Privamed. V rámci vzdělání ve zdravotnictví získala Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK. Dále absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách. V organizaci DOMUS pracuje od roku 2020, působí v lokalitě Tachov a Plzeň v programu Sanace rodiny.

Bc. Tereza Nolčová

Pracovnice v sociálních službách programu Sanace rodiny
Tel.: 734 578 321 | terezanolcova@domus-cpr.cz

Tereza Nolčová vystudovala bakalářský obor kulturní a sociální antropologie na FF ZČU v Plzni. Při studiu se dobrovolně věnovala terénní sociální práci s lidmi s drogovou závislostí. Během studia absolvovala kurz Asistenta pedagoga a začala se věnovat práci s dětmi v předškolním věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Po absolvování kurzu Pracovníka v sociálních službách se rozhodla vrátit zpět k sociální práci. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od května 2019.

Mgr. Martina Rousová

Pracovnice v sociálních službách
Tel.: 734 256 588 | martinarousova@domus-cpr.cz

Martina Rousová vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň základní školy v Hradci Králové, po jeho absolvování působila jako učitelka v 1. třídě na ZŠ v Plzni. Během studia se věnovala práci s dětmi, pracovala jako animátorka dětského klubu v zahraničí a vychovatelka na dětských táborech. Martina absolvovala kurz Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík a v organizace DOMUS – Centrum pro rodinu se věnuje předškolní přípravě dětí a působí v programu Sanace rodiny od srpna 2018.

Bc. Darja Šimlová, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 724 377 421 |darjasimlova@domus-cpr.cz

Darja Šimlová vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni a poté si rozšířila vzdělání v oboru sociální práce na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty. Absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a kurzy znakového jazyka. Dříve pracovala jako asistentka pedagoga v MŠ, pečovatelka a pomocný pedagog v dětském koutku. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2015 jako sociální pracovnice na lokalitu Plzeň a Rokycany.

Bc. Markéta Škodová

Sociální pracovnice
Tel.: 727 909 850 |marketaskodova@domus-cpr.cz

Markéta Škodová absolvovala obor sociální a charitativní práce na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Ještě před započetím vysokoškolského studia se účastnila Evropské dobrovolné služby, pracovala v organizaci Heil-und Erziehrungsinstitut Sonnenhalde ve městě Görwihl v oblasti Schwarzwaldu, kde se jeden rok starala o osoby s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Tato práce byla po jedné stránce velice namáhavá, ale přinesla i zážitky duševně obohacující. Zároveň došlo ke zdokonalení komunikace v německém jazyce. Již během středoškolských studií absolvovala o prázdninách několik praxí v organizaci Don Bosco v Osnabrücku, což byl domov pro děti ve věku od 7 do 15 let, které neměly rodinu. Dalším rokem následovala prázdninová praxe tentokrát v Tagespflege Schinkel (součást Paulusheimuke) Osnabrück. Tato práce v denním stacionáři pro seniory pak byla velkou motivací ke studiu na vysoké škole. Dále absolvovala v rámci pracovní profese kurzy Základy vedení rozhovory s dítětem, Obrana proti manipulaci, Komunikační bedna či kurz Krizové intervence pro sociální pracovníky.

ODBORNÁ PRÁCE S RODINOU V ROZVODU

Mgr. Miroslava Tomášková

Sociální pracovnice – terapeutka, rodinná terapeutka
Tel: 734 256 589 | miroslavatomaskova@domus-cpr.cz

Miroslava Tomášková vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1998–2010 pracovala jako zdravotní sestra pro intenzivní péči na Kardiologické jednotce intenzivní péče a dále na Dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letech 2003–2005 pracovala při rodičovské dovolené jako učitelka odborných předmětů na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a kardiochirurgii FN Plzeň a doplnila si vzdělání na Pedagogické fakultě v Plzni, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy. S dětmi dále pracovala v mateřském centru Jablíčko. V letech 2008–2010 se účastnila seminářů na Psychoterapeutické fakultě PVŠPS v Praze a následně absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v modelu SUR pod vedením PhDr. Václavy Masákové a PhDr. Jiřího Broži. V roce 2013 dokončila nástavbové magisterské studium na PVŠPS v Praze v oboru sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V letech 2012–2014 působila jako vedoucí dětské skupiny projektu Závislí na závislých v organizaci Anima – terapie z.s. v Praze. V letech 2014–2019 absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapie v Institutu rodinné terapie Praha Motol pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, MUDr. Lei Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky. V roce 2014 absolvovala seminář Obrazy v písku pod vedením Mgr. Veroniky Galusové. V roce 2015 dokončila komplexní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru. V letech 2015 a 2017 absolvovala týdenní semináře Večírek částí a Spiritualita na pískovišti pod vedením kanadské lektorky Madelleine DeLittle, v satirovském transformačním modelu pro práci na pískovišti (sandtray terapie). V organizaci pracuje s jednotlivcem, párem i rodinou v obtížné životní situaci. S dětmi pak formou „hry na písku“ (sandtray terapie).

Mgr. Nikola Marešová

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 569 |nikolamaresova@domus-cpr.cz

Nikola Marešová vystudovala obor sociální a charitní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v září 2018 dokončila magisterský studijní obor sociální práce na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. V roce 2015 začala pracovat v organizaci jako sociální pracovnice v programu sanace rodiny a od roku 2018 jako sociální pracovnice v programu sanace rodiny a s rodinami v rozvodu. Absolvovala několik kurzů týkající se problematiky sociální práce – Poruchy chován dětí a mládeže, Zvládání náročných situací v komunikaci, Ochrana před domácím násilím, Základy krizové intervence, Podpora změny a motivace u klientů. Nejpřínosnějším kurzem pro ni byl kurz Mediace a mediačních technik 1, 2, 3. V budoucnu si bude prohlubovat znalosti v oblasti práce s rodinami v rozvodu a chtěla by se zaměřit na mediaci.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Štěpánka Ježková

Psycholožka, terapeutka
Tel.: 724 377 422 | stepankajezkova@domus-cpr.cz

Štěpánka Ježková vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK Praha. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v PCA přístupu (přístup orientovaný na klienta), kurzy na téma oběť, těžké životní situace a redukce stresu, kurzy týkající se hyperaktivity a hypoaktivity u dětí, kurzy zaměřené na práci s traumatem, dále Fokusing, Mindfulness (všímavost) a kurz o dětech s PAS a ADHD a přístupu k nim. Také absolvovala několik seminářů se zaměřením na školní prostředí (individualizovaný přístup ve výuce, šikana, hodnocení). Do této chvíle pracovala na několika pracovních pozicích jako psycholog a psychoterapeut (DDÚ a SVP Dobřichovice, novorozenecká JIP a dětská chirurgie ve FN Motol, Psychoterapeutická klinika ESET s r.o., 14. a 22. ZŠ Plzeň, Psychosomatické a psychoterapeutické centrum Plzeň).
Smysl svého povolání vidí v poskytnutí podpory těm, kteří hledají, chtějí se více poznat, zorientovat se ve své životní situaci, stát se kompetentnějšími, žít vědomý život a najít rovnováhu a spokojenost.

Mgr. Petra Kamenická

Psycholožka
Tel.: 725 927 938 | petrakamenicka@domus-cpr.cz

Petra Kamenická vystudovala magisterský obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia pracovala jako osobní asistentka tělesně postižných v Lize vozíčkářů. Po dokončení studia působila jako psycholožka na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde se věnovala poradenské a diagnostické práci s dětmi a rodinami. Zároveň pracovala v intervenčním centru s dětmi ohroženými domácím násilím. Později nastoupila na pozici školní psycholožky na základní škole, kde se věnovala individuálnímu poradenství a skupinové práci se třídou.
Absolvovala několik kurzů, např. kurz Práce s traumatem, kurz Krizová intervence či kurz zbývající se využitím muzikoterapie v práci s klienty. V organizaci DOMUS pracuje od září 2020 a poskytuje poradenství jednotlivcům, párům a rodinám, které se nacházejí v těžké životní situaci.

RODINNÁ TERAPIE A PORADENSTVÍ

Mgr. Miroslava Tomášková

Sociální pracovnice – terapeutka, rodinná terapeutka
Tel: 734 256 589 | miroslavatomaskova@domus-cpr.cz

Miroslava Tomášková vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1998–2010 pracovala jako zdravotní sestra pro intenzivní péči na Kardiologické jednotce intenzivní péče a dále na Dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letech 2003–2005 pracovala při rodičovské dovolené jako učitelka odborných předmětů na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a kardiochirurgii FN Plzeň a doplnila si vzdělání na Pedagogické fakultě v Plzni, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy. S dětmi dále pracovala v mateřském centru Jablíčko. V letech 2008–2010 se účastnila seminářů na Psychoterapeutické fakultě PVŠPS v Praze a následně absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v modelu SUR pod vedením PhDr. Václavy Masákové a PhDr. Jiřího Broži. V roce 2013 dokončila nástavbové magisterské studium na PVŠPS v Praze v oboru sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V letech 2012–2014 působila jako vedoucí dětské skupiny projektu Závislí na závislých v organizaci Anima – terapie z.s. v Praze. V letech 2014–2019 absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapie v Institutu rodinné terapie Praha Motol pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, MUDr. Lei Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky. V roce 2014 absolvovala seminář Obrazy v písku pod vedením Mgr. Veroniky Galusové. V roce 2015 dokončila komplexní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru. V letech 2015 a 2017 absolvovala týdenní semináře Večírek částí a Spiritualita na pískovišti pod vedením kanadské lektorky Madelleine DeLittle, v satirovském transformačním modelu pro práci na pískovišti (sandtray terapie). V organizaci pracuje s jednotlivcem, párem i rodinou v obtížné životní situaci. S dětmi pak formou „hry na písku“ (sandtray terapie).

ODBORNÁ PRÁCE S NEPOZORNOSTÍ A HYPERAKTIVITOU

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.

Mgr. Bc. Marcela Klepáčková

Speciální pedagožka
Tel.: 734 754 049 | marcelaklepackova@domus-cpr.cz

Marcela Klepáčková vystudovala bakalářský obor učitelství pro mateřské školy na PF UJEP v Ústí nad Labem a jednooborový magisterský obor speciální pedagogika na UJAK v Praze. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala rozšiřující studium speciální pedagogiky na PF ZČU v Plzni. Během své téměř dvacetileté praxe učila v různých mateřských, základních i speciálních školách, pracovala v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v nestátním zdravotnickém a rehabilitačním zařízení. Individuálně se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integraci. Zabývá se především problematikou ADHD, PAS a specifických (vývojových) poruch učení a chování. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání se přihlásila do Psychodynamického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii na PVŠPS v Praze. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu je v programu Sanace rodiny zaměstnána od června 2019.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.

Mgr. Bc. Marcela Klepáčková

Speciální pedagožka
Tel.: 734 754 049 | marcelaklepackova@domus-cpr.cz

Marcela Klepáčková vystudovala bakalářský obor učitelství pro mateřské školy na PF UJEP v Ústí nad Labem a jednooborový magisterský obor speciální pedagogika na UJAK v Praze. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala rozšiřující studium speciální pedagogiky na PF ZČU v Plzni. Během své téměř dvacetileté praxe učila v různých mateřských, základních i speciálních školách, pracovala v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v nestátním zdravotnickém a rehabilitačním zařízení. Individuálně se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integraci. Zabývá se především problematikou ADHD, PAS a specifických (vývojových) poruch učení a chování. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání se přihlásila do Psychodynamického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii na PVŠPS v Praze. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu je v programu Sanace rodiny zaměstnána od června 2019.

 

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.

Mgr. Martina Rousová

Pracovnice v sociálních službách
Tel.: 734 256 588 | martinarousova@domus-cpr.cz

Martina Rousová vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň základní školy v Hradci Králové, po jeho absolvování působila jako učitelka v 1. třídě na ZŠ v Plzni. Během studia se věnovala práci s dětmi, pracovala jako animátorka dětského klubu v zahraničí a vychovatelka na dětských táborech. Martina absolvovala kurz Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík a v organizace DOMUS – Centrum pro rodinu se věnuje předškolní přípravě dětí a působí v programu Sanace rodiny od srpna 2018.