VIRTUÁLNÍ RECEPCE – POTŘEBUJETE INFORMACE, CHCETE SE OBJEDNAT…?

Telefon: 602 278 866, e-mail: info@domus-cpr.cz
Pondělí, středa: 8:00–17:00
Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–15:00

 

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.

PROGRAM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Mgr. Pavla Kučerová

Koordinátorka programu náhradní rodinné péče, sociální pracovnice
Tel.: 734 310 259 | pavlakucerova@domus-cpr.cz

Pavla Kučerová vystudovala bakalářský obor sociální práce a magisterský obor psychologie a český jazyk na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 pak úspěšně ukončila magisterské studium oboru sociální práce na VŠZSP sv. Alžběty. Při studiu pracovala jako lektorka primární protidrogové prevence na základních školách. Zúčastnila se řady kurzů, z nichž ji nejvíce ovlivnil kurz Respektovat a být respektován, který jí ukázal směr pro práci nejen s jejími vlastními dětmi. Poté absolvovala kurz Zkušenosti s respektováním, který je postaven na prožívání situací s následnou reflexí, což umožňuje jak hlubší porozumění sobě i druhým, tak i efektnější získávání nových dovedností. V roce 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. Jako velmi důležité ve svém osobním rozvoji vidí účast na odborných seminářích a kurzech. Absolvovala řadu kurzů týkajících se problematiky náhradní rodinné péče a příbuzenské pěstounské péče, dále kurzy Základy facilitace, Rozvoj emoční inteligence u dětí, Problematika úzkosti a úzkostných poruch, Sexualita a vztahy lidí s postižením či kurz Krizové intervence pro sociální pracovníky. Dále absolvovala stáž ve Dětském diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče v Plzni. V organizaci pracuje od roku 2013 jako klíčová pracovnice náhradních rodin v Plzni a na Rokycansku.

Mgr. Eliška Burdová

Sociální pracovnice
Tel.: 606 046 016 | eliskaburdova@domus-cpr.cz

Eliška Burdová vystudovala bakalářský obor ergoterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Tomuto oboru se poté věnovala necelé tři roky v Rehabilitační nemocnici Beroun. Při svém zaměstnání si chtěla rozšířit své znalosti, a tak začala studovat kombinovaně magisterské studium speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze. Po absolvování studia začala pracovat v organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu, kde je zaměstnaná od září 2019. Práce s dětmi a rodinami ji baví a ráda by se dále vzdělávala v oblasti sociální práce se zaměřením na pěstounskou péči.

Bc. Kristýna Deckerová

Sociální pracovnice
Tel.: 725 300 508 | kristynadeckerova@domus-cpr.cz

Kristýna Deckerová vystudovala bakalářský obor sociální práce na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Má zkušenosti například s prací se seniory, které se věnovala již před započetím studia, a dále s prací s osobami bez přístřeší. Dříve byla zaměstnaná na pozici sociální pracovnice v azylovém domě, kde působila jeden a půl roku. Zde se kromě jednotlivců setkala také s rodinami, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Protože práce s rodinami Kristýnu oslovila, začala poté pracovat v organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu, kde působí od září 2020. Do budoucna by se ráda dále vzdělávala a rozšiřovala své znalosti v oblasti náhradní rodinné péče.

Květa Langová, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 727 909 851 | kvetalangova@domus-cpr.cz

Květa Langová pracovala původně ve výstavnictví a posléze v médiích. Už během této profesní dráhy se intenzivně věnovala sociální problematice. Tento dlouhodobý zájem ji dovedl poté, co vychovala dva syny, ke studiu oboru sociální práce a sociální pedagogika na VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni. V roli sociální pracovnice má zkušenosti s prací s biologickými rodinami s dětmi, měla též v roli pedagoga a v roli dobrovolníka příležitost pracovat s dětmi mladšího školního věku. V minulosti absolvovala např. dvouletý vzdělávací cyklus Via aperta s klíčovou disciplínou sociálně psychologický výcvik, doplněný tréninkem efektivní komunikace, kurz Jazyková výbava žáků hovořících romsky / romským etnolektem, vzdělávací program věnovaný problematice diskriminace seniorů a ageismu. V naší organizaci pracuje od října 2018, v programu Náhradní rodinné péče se věnuje zejména rodinám z Plzně a Rokycan.

Mgr. Lucie Parlásková

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 567 | lucieparlaskova@domus-cpr.cz

Lucie Parlásková vystudovala bakalářský obor veřejné zdravotnictví na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a magisterský obor ochrana obyvatelstva – civilní nouzová připravenost na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Během studia se zaměřovala na hygienu dětí a mladistvých. Prošla programem PRIDE, komplexním vzdělávacím systémem zaměřeným na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V rámci dalšího vzdělávání se zúčastňovala workshopů zaměřených na individuální potřeby dětí a práci s jejich traumaty. Zároveň absolvovala odbornou stáž u vězeňské služby, v oblasti pedopsychiatrie a sexuologické léčby. Před porodem syna se aktivně zabývala problematikou pěstounské péče na přechodnou dobu, ve které se hodlá rozvíjet i nadále. Ve své práci poskytuje pěstounským rodinám služby a podporu, jež potřebují pro posilňování bezpečných a výchovných vztahů, které s sebou nesou předpoklad celoživotního trvání.

Mgr. Eva Plevková

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 568 | evaplevkova@domus-cpr.cz

Eva Plevková vystudovala obory sociální politika a sociální práce a žurnalistika na Masarykovo univerzitě v Brně, magisterský stupeň sociální práce pak na Západočeské univerzitě v Plzni. Po letech strávených v médiích a výchově dvou dcer se rozhodla zužitkovat své zkušenosti v sociální oblasti. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2015, v programu Náhradní rodinné péče doprovází rodiny z celého Plzeňského kraje. Snaží se neustále si zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci. Absolvovala seminář týkající se rodinných konferencí a je zapsána v seznamu administrátorů rodinných konferencí pro Českou republiku. Zároveň prošla kurzem Využití facilitace v sociální práci a vzdělávala se v oblasti vedení případových konferencí. Moderuje případové konference týkající se jak klientských rodin organizace DOMUS, tak i jako externí službu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí v regionu. Dále absolvovala výcvik Narativní práce s dětským traumatem a vzdělávací programy Využití krizové intervence v sociální práci, Kurz mediálních dovedností, Psychiatrické minimum, Kontraktování v poradenství, Rozvoj emoční inteligence u dětí. Na práci v organizaci DOMUS oceňuje zejména její rozmanitost, smysluplnost a kontakt s lidmi.

Bc. Zdislava Rodová

Sociální pracovnice
Tel.: 725 905 970 | zdislavarodova@domus-cpr.cz

Zdislava Rodová vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Před tímto studiem pracovala v oblasti školství jako mistrová odborné výchovy učňů a jako učitelka odborných předmětů na rodinné škole. Již v minulosti měla zájem o práci v sociální oblasti. Absolvovala 200 hodin sebezkušenostního skupinového psychoterapeutického výcviku v rámci nabídky Institutu aplikované psychoanalýzy
na Psychoanalytické klinice v Opočně. Do budoucna si chce dále rozšiřovat svou odbornost v oblasti práce s náhradními rodinami. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje
od června 2015 jako sociální pracovnice pro oblast Plzeň a Klatovy, od roku 2020 pro oblast Plzeň.

Bc. Barbora Šír

Doprovázející pracovnice
Tel.: 734 310 258 | barboradosadilova@domus-cpr.cz

Barbora Šír vystudovala bakalářský obor psychologie se zaměřením na vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Během studia byla na praxi v Dětském diagnostickém ústavu a ve Sportovní a podnikatelské střední škole v Plzni, kde se věnovala primární prevenci. Dále při studiu suplovala tři měsíce biologii na Soukromé obchodní akademii. Po dostudování úspěšně absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a začala pracovat v neziskové organizaci Point 14, která se věnuje lidem se závislostí. Velice jí chyběla práce s dětmi, a proto nastoupila do organizace Domus – Centrum pro rodinu, kde pracuje od července 2020 jako doprovázející pracovnice pěstounů. Do budoucna si chce rozšiřovat svou odbornost v oblasti NRP.

Bc. Lucie Trávníčková

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 570 | lucietravnickova@domus-cpr.cz

Lucie Trávníčková vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Oblast náhradní rodinné péče ji zajímala již během studia, zvolila si ji i jako téma své bakalářské práce. Mimo náhradní rodinnou péči ji baví i samotná práce s dětmi. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu je zaměstnaná od března 2018.

Mgr. Kateřina Vaňková

Doprovázející pracovnice
Tel.: 730 890 759 | katerinavankova@domus-cpr.cz

Kateřina Vaňková vystudovala bakalářský obor psychologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích, navazující magisterský titul získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Při studiu absolvovala praxi v pedagogicko-psychologické poradně Strakonice a ve Výchovném ústavu a středisku výchovné péče v Jindřichově Hradci. Ve své práci se zaměřuje na podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Baví ji i samotná práce s dětmi. Do budoucna si chce dále rozšiřovat svou odbornost v oblasti práce s náhradními rodinami. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu je zaměstnaná od dubna 2019.

PROGRAM SANACE RODINY

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, koordinátorka programu sanace rodiny, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.

Nikola Bučanová, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 602 228 846 | nikolabucanova@domus-cpr.cz

Nikola Bučanová vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Plzni, obor sociální práce a sociální pedagogika. Nyní si dálkovým studiem doplňuje bakalářské studium v oboru sociální práce na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Příbrami. V rámci školy absolvovala odbornou praxi v Dětském domově Domino, Dětském centru, Domově pro osoby se zdravotním postižením, Probační a mediační službě, Psychiatrické klinice ve FN Lochotín, na orgánu sociálně-právní ochrany – Magistrát města Plzně. Dříve pracovala na sociálním odboru Úřadu městské obvodu Plzeň 4 – Doubravka jako sociální pracovnice. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působím od května 2022 v programu Sanace rodiny v lokalitě Tachov a Plzeň.

Bc. Barbora Kamienová

Sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 725 905 990 | barborakamienova@domus-cpr.cz

Barbora Kamienová vystudovala bakalářský obor speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Během studia pracovala jako asistentka pedagoga v MŠ, dále jako asistentka pedagoga v ZŠ u chlapce cizince s diagnózou ADD. Zkušenosti s dětmi má také z dětských pobytových a příměstských táborů, kde působila jako oddílová i hlavní vedoucí. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2021.

Mgr. Lucie Karbanová

Psycholožka, pracovnice v sociálních službách
Tel.: 734 256 588 | luciekarbanova@domus-cpr.cz

Lucie Karbanová vystudovala psychologii v bakalářském stupni na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích a následně navázala magisterským jednooborovým studiem psychologie na PVŠPS v Praze. Při studiu pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách v Praze a v NZDM v organizaci Ponton, z.s., v Plzni. Dále pracovala jako metodička prevence pro pedagogicko-psychologickou poradnu v Klatovech a pracovnice v sociálních službách a psycholožka v NZDM v Salesiánském středisku mládeže v Plzni s romskými dětmi.
Má za sebou také několik kurzů a školení, z nichž jako užitečné vnímá především Motivační rozhovory, které absolvovala v roce 2014. Absolvovala také kurz pracovníka v sociálních službách. Po mateřské dovolené nastoupila do organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., kde pracuje od září 2021 jako psycholožka a pracovnice v sociálních službách.

Mgr. Šárka Kaslová

Sociální pracovnice
Tel.: 733 733 059 | sarkakaslova@domus-cpr.cz

Šárka Kaslová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Plzni, absolvovala kurz asistenta pedagoga a pracovníka v sociálních službách. Následně vystudovala bakalářský a posléze i magisterský obor sociální práce na VŠZSP sv. Alžbety v Příbrami. Praxi získávala v práci s autistickými dětmi, s dětmi s ADHD, v práci s rodinou v rozvodu, ale i v oblasti domácího násilí. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od dubna 2021 v programu Sanace rodiny v lokalitě Plzeň a Rokycany.

Bc. Zuzana Matasová

Speciální pedagožka, sociální pracovnice
Tel.: 724 377 422 | zuzanamatasova@domus-cpr.cz

Zuzana Matasová vystudovala bakalářský obor speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze se specializací na etopedii a psychopedii. Pracovala jako asistent pedagoga u chlapce s diagnózou ADHD a dále u chlapce s diagnózou ADD, autismus. Dále pracovala jako vychovatelka v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni, kde měla na starosti skupinu dětí ve věku 6-12 let a vedla kurz arteterapie. Zabývá se především poruchami chování a výchovnými problémy u dětí a dospívajících.

Bc. Martina Samuelová

Sociální pracovnice
Tel.: 733 733 062 | martinasamuelova@domus-cpr.cz

Martina Samuelová vystudovala bakalářský obor zdravotně–sociální na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Během studia absolvovala kurz pedagogického minima na Pedagogické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni a působila v sociálních službách pro seniory. Po dokončení studia si rozšířila své zkušenosti o práci v denním stacionáři s postiženými dětmi a působila jako pedagog. Věnovala se dlouhodobě práci s dětmi, pracovala jako vychovatelka a zdravotnice na školách v přírodě a jako vedoucí na dětských táborech. Absolvovala kurzy zaměřené na komunikaci s klienty a řadu přednášek a seminářů zaměřených na sociální oblast. V organizaci Domus – Centrum pro rodinu působí od března 2021 v lokalitě Klatovy a Plzeň.

Bc. Markéta Škodová

Sociální pracovnice
Tel.: 727 909 850 |marketaskodova@domus-cpr.cz

Markéta Škodová absolvovala obor sociální a charitativní práce na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Ještě před započetím vysokoškolského studia se účastnila Evropské dobrovolné služby, pracovala v organizaci Heil-und Erziehrungsinstitut Sonnenhalde ve městě Görwihl v oblasti Schwarzwaldu, kde se jeden rok starala o osoby s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Tato práce byla po jedné stránce velice namáhavá, ale přinesla i zážitky duševně obohacující. Zároveň došlo ke zdokonalení komunikace v německém jazyce. Již během středoškolských studií absolvovala o prázdninách několik praxí v organizaci Don Bosco v Osnabrücku, což byl domov pro děti ve věku od 7 do 15 let, které neměly rodinu. Dalším rokem následovala prázdninová praxe tentokrát v Tagespflege Schinkel (součást Paulusheimuke) Osnabrück. Tato práce v denním stacionáři pro seniory pak byla velkou motivací ke studiu na vysoké škole. Dále absolvovala v rámci pracovní profese kurzy Základy vedení rozhovory s dítětem, Obrana proti manipulaci, Komunikační bedna či kurz Krizové intervence pro sociální pracovníky.

Bc. Jana Veverková, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 734 754 049 |janaveverkova@domus-cpr.cz

Jana Veverková vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. Poté studovala obor sociální práce na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Během studia absolvovala odbornou praxi na orgánech sociálně-právní ochrany dětí, v Dětském centru v Plzni či v krizovém centru. V rámci dalšího vzdělávání nastoupila do kurzu Základní krizové intervence. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od ledna 2022 v programu Sanace rodiny v lokalitě Plzeň a Klatovy.

ODBORNÁ PRÁCE S RODINOU V ROZVODU

Mgr. Miroslava Tomášková

Sociální pracovnice – terapeutka, rodinná terapeutka
Tel: 734 256 589 | miroslavatomaskova@domus-cpr.cz

Miroslava Tomášková vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1998–2010 pracovala jako zdravotní sestra pro intenzivní péči na Kardiologické jednotce intenzivní péče a dále na Dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letech 2003–2005 pracovala při rodičovské dovolené jako učitelka odborných předmětů na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a kardiochirurgii FN Plzeň a doplnila si vzdělání na Pedagogické fakultě v Plzni, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy. S dětmi dále pracovala v mateřském centru Jablíčko. V letech 2008–2010 se účastnila seminářů na Psychoterapeutické fakultě PVŠPS v Praze a následně absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v modelu SUR pod vedením PhDr. Václavy Masákové a PhDr. Jiřího Broži. V roce 2013 dokončila nástavbové magisterské studium na PVŠPS v Praze v oboru sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V letech 2012–2014 působila jako vedoucí dětské skupiny projektu Závislí na závislých v organizaci Anima – terapie z.s. v Praze. V letech 2014–2019 absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapie v Institutu rodinné terapie Praha Motol pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, MUDr. Lei Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky. V roce 2014 absolvovala seminář Obrazy v písku pod vedením Mgr. Veroniky Galusové. V roce 2015 dokončila komplexní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru. V letech 2015 a 2017 absolvovala týdenní semináře Večírek částí a Spiritualita na pískovišti pod vedením kanadské lektorky Madelleine DeLittle, v satirovském transformačním modelu pro práci na pískovišti (sandtray terapie). V organizaci pracuje s jednotlivcem, párem i rodinou v obtížné životní situaci. S dětmi pak formou „hry na písku“ (sandtray terapie).

Mgr. Nikola Marešová

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 569 |nikolamaresova@domus-cpr.cz

Nikola Marešová vystudovala obor sociální a charitní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v září 2018 dokončila magisterský studijní obor sociální práce na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. V roce 2015 začala pracovat v organizaci jako sociální pracovnice v programu sanace rodiny a od roku 2018 jako sociální pracovnice v programu sanace rodiny a s rodinami v rozvodu. Absolvovala několik kurzů týkající se problematiky sociální práce – Poruchy chován dětí a mládeže, Zvládání náročných situací v komunikaci, Ochrana před domácím násilím, Základy krizové intervence, Podpora změny a motivace u klientů. Nejpřínosnějším kurzem pro ni byl kurz Mediace a mediačních technik 1, 2, 3. V budoucnu si bude prohlubovat znalosti v oblasti práce s rodinami v rozvodu a chtěla by se zaměřit na mediaci.

MUDr. Mgr. Irena Irová

Psycholožka, terapeutka
Tel.: 725 927 938 | irenairova@domus-cpr.cz

Irena Irová vystudovala obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Této profesi se poté věnovala osm let, kdy pracovala jako lékařka v Bioptické laboratoři v Plzni. V roce 2015 úspěšně dokončila pětileté studium jednooborové magisterské psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a následně se začala věnovat práci v tomto oboru. V psychologické ambulanci dětské kliniky FN Plzeň prováděla psychologickou diagnostiku dětí a dále ambulantně poskytovala psychologické poradenství, krizovou intervenci a podpůrnou psychoterapii dětem a jejich rodičům v zátěžových situacích. Krizovou intervenci a podpůrnou psychoterapii poskytovala rovněž rodičům a hospitalizovaným dětem na oddělení dětské hematoonkologie, na dětské JIP a také na standardním oddělení dětské kliniky, kde působila tři roky až do svého odchodu na mateřskou dovolenou.
V roce 2016 úspěšně zakončila sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu. Absolvovala také akreditovaný kurz základní krizové intervence, kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví a rovněž některé kurzy týkající se psychologické diagnostiky, například certifikovaný kurz Rorschachovy metody a certifikovaný kurz Wechslerovy škály. Absolvovala rovněž pravidelné náslechy v psychoterapeutické skupině doc. Jitky Švíglerové v Plzni.

Mgr. Šárka Kaslová

Sociální pracovnice
Tel.: 733 733 059 | sarkakaslova@domus-cpr.cz

Šárka Kaslová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Plzni, absolvovala kurz asistenta pedagoga a pracovníka v sociálních službách. Následně vystudovala bakalářský a posléze i magisterský obor sociální práce na VŠZSP sv. Alžbety v Příbrami. Praxi získávala v práci s autistickými dětmi, s dětmi s ADHD, v práci s rodinou v rozvodu, ale i v oblasti domácího násilí. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od dubna 2021 v programu Sanace rodiny v lokalitě Plzeň a Rokycany.

TERAPIE A PORADENSTVÍ

Mgr. Miroslava Tomášková

Sociální pracovnice – terapeutka, rodinná terapeutka
Tel: 734 256 589 | miroslavatomaskova@domus-cpr.cz

Miroslava Tomášková vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1998–2010 pracovala jako zdravotní sestra pro intenzivní péči na Kardiologické jednotce intenzivní péče a dále na Dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letech 2003–2005 pracovala při rodičovské dovolené jako učitelka odborných předmětů na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a kardiochirurgii FN Plzeň a doplnila si vzdělání na Pedagogické fakultě v Plzni, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy. S dětmi dále pracovala v mateřském centru Jablíčko. V letech 2008–2010 se účastnila seminářů na Psychoterapeutické fakultě PVŠPS v Praze a následně absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v modelu SUR pod vedením PhDr. Václavy Masákové a PhDr. Jiřího Broži. V roce 2013 dokončila nástavbové magisterské studium na PVŠPS v Praze v oboru sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V letech 2012–2014 působila jako vedoucí dětské skupiny projektu Závislí na závislých v organizaci Anima – terapie z.s. v Praze. V letech 2014–2019 absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapie v Institutu rodinné terapie Praha Motol pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, MUDr. Lei Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky. V roce 2014 absolvovala seminář Obrazy v písku pod vedením Mgr. Veroniky Galusové. V roce 2015 dokončila komplexní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru. V letech 2015 a 2017 absolvovala týdenní semináře Večírek částí a Spiritualita na pískovišti pod vedením kanadské lektorky Madelleine DeLittle, v satirovském transformačním modelu pro práci na pískovišti (sandtray terapie). V organizaci pracuje s jednotlivcem, párem i rodinou v obtížné životní situaci. S dětmi pak formou „hry na písku“ (sandtray terapie).

MUDr. Mgr. Irena Irová

Psycholožka, terapeutka
Tel.: 725 927 938 | irenairova@domus-cpr.cz

Irena Irová vystudovala obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Této profesi se poté věnovala osm let, kdy pracovala jako lékařka v Bioptické laboratoři v Plzni. V roce 2015 úspěšně dokončila pětileté studium jednooborové magisterské psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a následně se začala věnovat práci v tomto oboru. V psychologické ambulanci dětské kliniky FN Plzeň prováděla psychologickou diagnostiku dětí a dále ambulantně poskytovala psychologické poradenství, krizovou intervenci a podpůrnou psychoterapii dětem a jejich rodičům v zátěžových situacích. Krizovou intervenci a podpůrnou psychoterapii poskytovala rovněž rodičům a hospitalizovaným dětem na oddělení dětské hematoonkologie, na dětské JIP a také na standardním oddělení dětské kliniky, kde působila tři roky až do svého odchodu na mateřskou dovolenou.
V roce 2016 úspěšně zakončila sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu. Absolvovala také akreditovaný kurz základní krizové intervence, kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví a rovněž některé kurzy týkající se psychologické diagnostiky, například certifikovaný kurz Rorschachovy metody a certifikovaný kurz Wechslerovy škály. Absolvovala rovněž pravidelné náslechy v psychoterapeutické skupině doc. Jitky Švíglerové v Plzni.

Mgr. Lucie Karbanová

Psycholožka, pracovnice v sociálních službách
Tel.: 734 256 588 | luciekarbanova@domus-cpr.cz

Lucie Karbanová vystudovala psychologii v bakalářském stupni na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích a následně navázala magisterským jednooborovým studiem psychologie na PVŠPS v Praze. Při studiu pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách v Praze a v NZDM v organizaci Ponton, z.s., v Plzni. Dále pracovala jako metodička prevence pro pedagogicko-psychologickou poradnu v Klatovech a pracovnice v sociálních službách a psycholožka v NZDM v Salesiánském středisku mládeže v Plzni s romskými dětmi.
Má za sebou také několik kurzů a školení, z nichž jako užitečné vnímá především Motivační rozhovory, které absolvovala v r. 2014. Po mateřské dovolené nastoupila do organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., kde pracuje od září 2021 jako psycholožka a pracovnice v sociálních službách.

ODBORNÁ PRÁCE S NEPOZORNOSTÍ A HYPERAKTIVITOU

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.

Bc. Ilona Lachoutová

Speciální pedagožka
Tel.: 602 165 943 | ilonalachoutova@domus-cpr.cz

Ilona Lachoutová vystudovala bakalářský obor speciální pedagogika na Karlově univerzitě v Praze se specializací etopedie, psychopedie a dále navazující magisterský obor diagnostika, poradenství na univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině a asistent pedagoga u chlapce s Aspergerovým syndromem. Během studií začala pracovat v psychiatrické třídě při FN Plzeň. Dále pracovala ve speciálně pedagogickém centru pro mentálně postižené a několik let působila jako speciální pedagog a výchovný poradce na ZŠ v Rokycanech. Absolvovala několik kurzů zaměřených na sociální vyloučení, dále kurz asistenta pedagoga. Jako vystudovaná zdravotní sestra má povědomí i o zdravotní a fyzické stránce těla. Speciální pedagogika je pro ni i v soukromém životě pohon pro další sebevzdělávání.

Bc. Zuzana Matasová

Speciální pedagožka, sociální pracovnice
Tel.: 724 377 422 | zuzanamatasova@domus-cpr.cz

Zuzana Matasová vystudovala bakalářský obor speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze se specializací na etopedii a psychopedii. Pracovala jako asistent pedagoga u chlapce s diagnózou ADHD a dále u chlapce s diagnózou ADD, autismus. Dále pracovala jako vychovatelka v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni, kde měla na starosti skupinu dětí ve věku 6-12 let a vedla kurz arteterapie. Zabývá se především poruchami chování a výchovnými problémy u dětí a dospívajících.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.

Bc. Ilona Lachoutová

Speciální pedagožka
Tel.: 602 165 943 | ilonalachoutova@domus-cpr.cz

Ilona Lachoutová vystudovala bakalářský obor speciální pedagogika na Karlově univerzitě v Praze se specializací etopedie, psychopedie a dále navazující magisterský obor diagnostika, poradenství na univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině a asistent pedagoga u chlapce s Aspergerovým syndromem. Během studií začala pracovat v psychiatrické třídě při FN Plzeň. Dále pracovala ve speciálně pedagogickém centru pro mentálně postižené a několik let působila jako speciální pedagog a výchovný poradce na ZŠ v Rokycanech. Absolvovala několik kurzů zaměřených na sociální vyloučení, dále kurz asistenta pedagoga. Jako vystudovaná zdravotní sestra má povědomí i o zdravotní a fyzické stránce těla. Speciální pedagogika je pro ni i v soukromém životě pohon pro další sebevzdělávání.

Bc. Zuzana Matasová

Speciální pedagožka, sociální pracovnice
Tel.: 724 377 422 | zuzanamatasova@domus-cpr.cz

Zuzana Matasová vystudovala bakalářský obor speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze se specializací na etopedii a psychopedii. Pracovala jako asistent pedagoga u chlapce s diagnózou ADHD a dále u chlapce s diagnózou ADD, autismus. Dále pracovala jako vychovatelka v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni, kde měla na starosti skupinu dětí ve věku 6-12 let a vedla kurz arteterapie. Zabývá se především poruchami chování a výchovnými problémy u dětí a dospívajících.

Bc. Barbora Kamienová

Sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 725 905 990 | barborakamienova@domus-cpr.cz

Barbora Kamienová vystudovala bakalářský obor speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Během studia pracovala jako asistentka pedagoga v MŠ, dále jako asistentka pedagoga v ZŠ u chlapce cizince s diagnózou ADD. Zkušenosti s dětmi má také z dětských pobytových a příměstských táborů, kde působila jako oddílová i hlavní vedoucí. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2021.

 

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, a to v oblasti pěstounské péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam, a dále Triáda – dítě v náhradní rodinné péči. Zúčastnila se mnoha dalších kurzů, například se věnovala rozvoji systemické práce s rodinou – absolvovala třístupňový kurz mediátora –, absolvovala kurzy zaměřené na práci s rodinou v obtížné životní situaci, na práci s časovou osou, intervenci pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu, obrazy v pískovišti, filiální terapii, problematiku domácího násilí či zájem dítěte v soudní praxi a další specifické kurzy zaměřené na dítě a jeho rodinu. Ukončila 5. ročník pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD.