Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání, a to v oblastech systemické práce s rodinou – Mediace I a II, III –, práce s rodinou v obtížné životní situaci, Triáda – dítě v náhradní rodinné péči, intervence pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu a dalších specifických kurzů zaměřených na dítě a jeho rodinu. Je ve 4. ročníku pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam.

PROGRAM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Mgr. Štěpánka Hájková

Koordinátorka programu náhradní rodinné péče, sociální pracovnice
Tel.: 733 733 063 | stepankahajkova@domus-cpr.cz

Štěpánka Hájková vystudovala bakalářský studijní obor sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni a v květnu 2014 dokončila magisterský studijní obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V roce 2012 začala pracovat v organizaci jako pracovnice v sociálních službách v programu sanace rodiny, od roku 2014 jako sociální pracovnice v programu sanace rodiny a s rodinami v rozvodu. Od 1/2016 působí v organizaci jako koordinátorka programu Náhradní rodinná péče a sociální pracovnice doprovázející pěstounské rodiny. Jako přínosné shledává účast na odborných konferencích, jelikož je v rámci nich efektivně podporována multidisciplinární spolupráce. Jako velmi důležité ve svém osobním rozvoji vidí účast na odborných seminářích a kurzech. Absolvovala několik kurzů týkajících se problematiky syndromu CAN, kurz Asertivita, Práce s traumatem a krizová intervence, Základy koučování, Základy facilitace, Psychiatrické minimum, Problematika úzkosti a úzkostných poruch, v neposlední řadě také semináře a kurzy cílené na náhradní rodinnou péči.

Mgr. Marta Kadlecová

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 567 | martakadlecova@domus-cpr.cz

Marta Kadlecová vystudovala bakalářský obor sociální práce na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a následně i magisterský obor sociální politika a sociální práce na téže fakultě. Ve své práci se zaměřuje na podporu rodin s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí.

Mgr. Pavla Kučerová

Sociální pracovnice
Tel.: 734 310 259 | pavlakucerova@domus-cpr.cz

Pavla Kučerová vystudovala bakalářský obor sociální práce a magisterský obor psychologie a český jazyk na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 pak úspěšně ukončila magisterské studium oboru sociální práce na VŠZSP sv. Alžběty. Při studiu pracovala jako lektorka primární protidrogové prevence na základních školách. Zúčastnila se řady kurzů, z nichž ji nejvíce ovlivnil kurz Respektovat a být respektován, který jí ukázal směr pro práci nejen s jejími vlastními dětmi. Poté absolvovala kurz Zkušenosti s respektováním, který je postaven na prožívání situací s následnou reflexí, což umožňuje jak hlubší porozumění sobě i druhým, tak i efektnější získávání nových dovedností. V roce 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. Jako velmi důležité ve svém osobním rozvoji vidí účast na odborných seminářích a kurzech. Absolvovala několik kurzů týkajících se problematiky náhradní rodinné péče a příbuzenské pěstounské péče, dále kurzy Základy facilitace, Rozvoj emoční inteligence u dětí, Problematika úzkosti a úzkostných poruch, Sexualita a vztahy lidí s postižením. Dále absolvovala stáž ve Dětském diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče v Plzni. V organizaci pracuje od roku 2013 jako klíčová pracovnice náhradních rodin v Plzni a na Rokycansku.

Mgr. Eliška Nožinová

Sociální pracovnice
Tel.: 734 310 258 | eliskanozinova@domus-cpr.cz

Eliška Nožinová studovala na Vyšší odborné škole v Chebu obor sociální práce, následně obor vzdělávání dospělých v Praze na Univerzitě Jana Amose Komenského. Po studijní pauze vystudovala v roce 2016 magisterský obor sociální práce na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Byla členem Mateřského centra (CPR) Benjamínek v Domažlicích. Jako dobrovolník působila v programu Make a Connection – Připoj se v projektu Primární prevence poruch přijmu potravy na ZŠ v Domažlickém okrese. Pracovala jako asistent pedagoga v zařízení pro děti vyžadují okamžitou pomoc Robinson v Klenčí pod Čerchovem. Absolvovala program PRIDE – komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí, dále seminář a workshop My Backpack – ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam. V současnosti se zajímá o zaznamenávání životních osudů pamětníků 20. století (jejich vyprávění a šíření), je členem Klubu přátel paměti národa. Zajímá se o promítání dokumentárních filmů o lidských právech programu Jeden svět v rámci projektu Promítej i ty!

Mgr. Lucie Parlásková

Sociální pracovnice
Tel.: 730 890 759 | lucieparlaskova@domus-cpr.cz

Lucie Parlásková vystudovala bakalářský obor veřejné zdravotnictví na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a magisterský obor ochrana obyvatelstva – civilní nouzová připravenost na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Během studia se zaměřovala na hygienu dětí a mladistvých. V současné době pracuje jako sociální pracovnice v programu náhradní rodinné péče v lokalitách Kralovice a Plzeň. Zúčastnila se řady odborných kurzů a stáží, například syndrom CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, sexualita a vztahy u lidí s mentálním postižením, attachement v sociálně-právní ochraně dětí, odborné semináře na poli psychiatrie aj. Prošla programem PRIDE, komplexním vzdělávacím systémem zaměřeným na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí, a dále workshopem My Backpack, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam. Od roku 2015 se hlouběji zabývá problematikou pěstounské péče na přechodnou dobu, včetně doprovázení pěstounů na přechodnou dobu. Ve své práci poskytuje rodinám s dětmi služby a podporu, jež potřebují pro posilňování bezpečných a výchovných vztahů, které s sebou nesou předpoklad celoživotního trvání.

Mgr. Eva Plevková

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 568 | evaplevkova@domus-cpr.cz

Eva Plevková vystudovala obory sociální politika a sociální práce a žurnalistika na Masarykovo univerzitě v Brně, magisterský stupeň pak na Západočeské univerzitě v Plzni. Po letech strávených v médiích a při výchově dvou dcer se rozhodla zužitkovat své zkušenosti v sociální oblasti. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2015, v programu Náhradní rodinné péče se stará o rodiny z Plzně a z Klatovska. Má zkušenosti s prací s dětmi, působila mimo jiné jako asistentka u malých autistů. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala seminář týkající se rodinných konferencí a je zapsána v seznamu administrátorů rodinných konferencí pro Českou republiku.

Bc. Zdislava Rodová

Sociální pracovnice
Tel.: 725 905 970 | zdislavarodova@domus-cpr.cz

Zdislava Rodová vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Před tímto studiem pracovala v oblasti školství jako mistrová odborné výchovy učňů a jako učitelka odborných předmětů na rodinné škole. Již v minulosti měla zájem o práci v sociální oblasti. Absolvovala 200 hodin sebezkušenostního skupinového psychoterapeutického výcviku v rámci nabídky Institutu aplikované psychoanalýzy
na Psychoanalytické klinice v Opočně. Do budoucna si chce dále rozšiřovat svou odbornost v oblasti práce s náhradními rodinami. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje
od června 2015 jako sociální pracovnice pro oblast Plzeň a Klatovy.

Bc. Lucie Trávníčková

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 570 | lucietravnickova@domus-cpr.cz

Lucie Trávníčková vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Oblast náhradní rodinné péče ji zajímala již během studia, zvolila si ji i jako téma své bakalářské práce. Mimo náhradní rodinnou péči ji baví i samotná práce s dětmi, aktuálně pracuje i v oblasti školství jako vychovatelka ve školní družině. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu je zaměstnaná od března 2018 jako sociální pracovnice pro oblast Plzeň a Stod.

PROGRAM SANACE RODINY

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, koordinátorka programu sanace rodiny, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání, a to v oblastech systemické práce s rodinou – Mediace I a II, III –, práce s rodinou v obtížné životní situaci, Triáda – dítě v náhradní rodinné péči, intervence pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu a dalších specifických kurzů zaměřených na dítě a jeho rodinu. Je ve 4. ročníku pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam.

Ing. Eva Collings

Pracovnice v sociálních službách
Tel.: 724 377 422 | evacollings@domus-cpr.cz

Eva Collings vystudovala Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Již během studia se věnovala dobrovolnictví v neziskových organizacích. Na rodičovské dovolené se rozhodla rozšířit si vzdělání v sociální oblasti a začala studovat obor sociální práce a sociální pedagogika na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. V rámci studia absolvovala praxi v Dětském centru Plzeň, v Dětském diagnostickém ústavu Plzeň a na úřadu práce. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od března 2018.

Eliška Laksarová, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 734 232 082 | eliskalaksarova@domus-cpr.cz

Eliška Laksarová vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. Od roku 2013 se věnuje dobrovolnictví v Mezigeneračním a dobrovolnickém centrum Totem. 2,5 roku dobrovolně docházela do ZDVOP Robinson Stod a od května roku 2016 tam pracovala na dohodu o provedení práce jako pracovnice vykonávající sociálně-právní ochranu. Nyní se opět věnuje dobrovolnictví a bude si prohlubovat kvalifikaci bakalářským oborem Sociální a charitativní práce na Jihočeské univerzitě. V organizaci působí od března 2017 v lokalitě Plzeň a Stod.

Mgr. Nikola Marešová

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 569 | nikolamaresova@domus-cpr.cz

Nikola Marešová vystudovala obor sociální a charitní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v září 2018 dokončila magisterský studijní obor sociální práce na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. V roce 2015 začala pracovat v organizaci jako sociální pracovnice v programu sanace rodiny a od roku 2018 jako sociální pracovnice v programu sanace rodiny a s rodinami v rozvodu. Absolvovala několik kurzů týkající se problematiky sociální práce – Poruchy chován dětí a mládeže, Zvládání náročných situací v komunikaci, Ochrana před domácím násilím, Základy krizové intervence, Podpora změny a motivace u klientů. Nejpřínosnějším kurzem pro ni byl kurz Mediace a mediačních technik 1, 2, 3. V budoucnu si bude prohlubovat znalosti v oblasti práce s rodinami v rozvodu a chtěla by se zaměřit na mediaci.

Mgr. Martina Marková

Pracovnice v sociálních službách
Tel.: 734 256 588 | martinamarkova@domus-cpr.cz

Martina Marková vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy v Hradci Králové, po jeho absolvování působila jako učitelka v 1. třídě na ZŠ v Plzni. Během studia se věnovala práci s dětmi, pracovala jako animátorka dětského klubu v zahraničí a vychovatelka na dětských táborech. Martina si v současné době doplňuje vzdělání v oblasti sociální práce. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od srpna 2018.

Lenka Staňková, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 725 927 938 |lenkastankova@domus-cpr.cz

Lenka Staňková vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. V rámci studia absolvovala praxi s pěstounskými rodinami, v dětském centru, v diagnostickém ústavu pro děti a také v dětském domově Domino. Lenka by si v budoucnu chtěla rozšířit vzdělání v oboru sociální práce. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od září 2017 v programu Sanace rodiny. Lenka absolvovala akreditované semináře na téma náročné situace v komunikaci, rozhovor s dítětem a sociální pracovník v soudní síni.

Bc. Darja Šimlová, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 724 377 421 |darjasimlova@domus-cpr.cz

Darja Šimlová vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni a poté si rozšířila vzdělání v oboru sociální práce na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty. Absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a kurzy znakového jazyka. Dříve pracovala jako asistentka pedagoga v MŠ, pečovatelka a pomocný pedagog v dětském koutku. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2015 jako sociální pracovnice na lokalitu Plzeň a Klatovy.

Bc. Markéta Škodová

Sociální pracovnice
Tel.: 727 909 850 |marketaskodova@domus-cpr.cz

Markéta Škodová absolvovala obor sociální a charitativní práce na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Ještě před započetím vysokoškolského studia se účastnila Evropské dobrovolné služby, pracovala v organizaci Heil-und Erziehrungsinstitut Sonnenhalde ve městě Görwihl v oblasti Schwarzwaldu, kde se jeden rok starala o osoby s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Tato práce byla po jedné stránce velice namáhavá, ale přinesla i zážitky duševně obohacující. Zároveň došlo ke zdokonalení komunikace v německém jazyce. Již během středoškolských studií absolvovala o prázdninách několik praxí v organizaci Don Bosco v Osnabrücku, což byl domov pro děti ve věku od 7 do 15 let, které neměly rodinu. Dalším rokem následovala prázdninová praxe tentokrát v Tagespflege Schinkel (součást Paulusheimuke) Osnabrück. Tato práce v denním stacionáři pro seniory pak byla velkou motivací ke studiu na vysoké škole. Dále absolvovala v rámci pracovní profese kurzy Základy vedení rozhovory s dítětem, Obrana proti manipulaci, Komunikační bedna.

Bc. Soňa Vasilevová

Sociální pracovnice
Tel.: 725 905 990 | sonavasilevova@domus-cpr.cz

Soňa Vasilevová vystudovala obor sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni. Po dobu studia vykonávala dobrovolnickou činnost v TyfloCentru a v Klubu dvojčat a vícerčat v programu Asistent do rodiny. V sociální oblasti je zaměstnaná od roku 2014. Hned po škole byla přijata jako sociální pracovnice do TyfloCentra, kde její cílovou skupinou byli lidé s různým zrakovým omezením, nejčastěji úplně nevidomí. Absolvovala akreditovaný kurz pro dobré fungování v týmu v sociálních službách a získala osvědčení Odbourávání bariér v komunikaci s osobami se zdravotním postižením a seniory. V organizaci Domus – Centrum pro rodinu pracuje od května 2015.

Bc. Lenka Žaloudková, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 734 578 321 | lenkazaloudkova@domus-cpr.cz

Lenka Žaloudková vystudovala obor sociální práce na VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni, absolvovala akreditovaný kurz zdravotně sociální pracovník a doplnila si vzdělání na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty. Ve volném čase se stále věnuje dobrovolnictví v obecně prospěšné společnosti WONTANARA. Pro organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od března 2017 v programu Sanace rodiny pro oblast Tachov.

ODBORNÁ PRÁCE S RODINOU V ROZVODU

Bc. Nikola Marešová, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 569 | nikolamaresova@domus-cpr.cz

Nikola Marešová vystudovala obor sociální a charitní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Praxi během studia absolvovala v Městské charitě, na OSPODu, v dětském domově, v sociálních službách nebo v nemocnici na oddělení LDN. Nikola by si v budoucnu chtěla rozšířit vzdělání v oboru sociální práce. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od prosince 2015 v programu Sanace rodiny pro oblast Stod.

Mgr. Miroslava Tomášková

Sociální pracovnice – terapeutka, rodinná terapeutka
Tel: 734 256 589 | miroslavatomaskova@domus-cpr.cz

Miroslava Tomášková vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1998–2010 pracovala jako zdravotní sestra pro intenzivní péči na Kardiologické jednotce intenzivní péče a dále na Dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letech 2003–2005 pracovala při rodičovské dovolené jako učitelka odborných předmětů na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a kardiochirurgii FN Plzeň a doplnila si vzdělání na Pedagogické fakultě v Plzni, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy. S dětmi dále pracovala v mateřském centru Jablíčko. V letech 2008–2010 se účastnila seminářů na Psychoterapeutické fakultě PVŠPS v Praze a následně absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v modelu SUR pod vedením PhDr. Václavy Masákové a PhDr. Jiřího Broži. V roce 2013 dokončila nástavbové magisterské studium na PVŠPS v Praze v oboru sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V letech 2012–2014 působila jako vedoucí dětské skupiny projektu Závislí na závislých v organizaci Anima – terapie z.s. v Praze. V letech 2014–2017 absolvovala výcvik rodinné terapie v Institutu rodinné terapie Praha Motol pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, Mudr. Lei Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky, po kterém pokračuje v supervizi. V roce 2014 absolvovala seminář Obrazy v písku pod vedením Mgr. Veroniky Galusové. V roce 2015 dokončila komplexní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru. V letech 2015 a 2017 absolvovala týdenní semináře Večírek částí a Spiritualita na pískovišti pod vedením kanadské lektorky Madelleine DeLittle, v satirovském transformačním modelu pro práci na pískovišti (sandtray terapie). V organizaci pracuje s jednotlivcem, párem i rodinou v obtížné životní situaci. S dětmi pak formou „hry na písku“ (sandtray terapie).

Bc. Lenka Žaloudková, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 734 578 321 | lenkazaloudkova@domus-cpr.cz

Lenka Žaloudková vystudovala obor sociální práce na VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni, absolvovala akreditovaný kurz zdravotně sociální pracovník a doplnila si vzdělání na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty. Ve volném čase se stále věnuje dobrovolnictví v obecně prospěšné společnosti WONTANARA. Pro organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od března 2017 v programu Sanace rodiny pro oblast Tachov.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Kateřina Jíšová

Psycholožka, terapeutka
Tel.: 733 733 062 | katerinajisova@domus-cpr.cz

Kateřina Jíšová je původní profesí dětská zdravotní sestra. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik zaměřený dynamicky (SUR), dále výcvik v integrující rodinné terapii, kurzy zaměřené na párovou, rodinnou a individuální terapii, komunikaci, práci s klientem v krizi. Přes 14 let se věnuje psychologickému poradenství a psychoterapii. Pracovala na střední škole jako školní psycholog, dodnes působí také v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Svoji práci vnímá jako doprovázení druhých na někdy složité cestě životem, pomáhá jim nalézt vnitřní sílu a schopnost vzít život do svých rukou i přes všechny nepříznivé okolnosti.

PhDr. Jana Procházková

E-mail: domus@domus-cpr.cz

RODIČOVSKÉ SKUPINY

Mgr. Miroslava Tomášková

Sociální pracovnice – terapeutka, rodinná terapeutka
Tel: 734 256 589 | miroslavatomaskova@domus-cpr.cz

Miroslava Tomášková vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1998–2010 pracovala jako zdravotní sestra pro intenzivní péči na Kardiologické jednotce intenzivní péče a dále na Dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letech 2003–2005 pracovala při rodičovské dovolené jako učitelka odborných předmětů na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a kardiochirurgii FN Plzeň a doplnila si vzdělání na Pedagogické fakultě v Plzni, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy. S dětmi dále pracovala v mateřském centru Jablíčko. V letech 2008–2010 se účastnila seminářů na Psychoterapeutické fakultě PVŠPS v Praze a následně absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v modelu SUR pod vedením PhDr. Václavy Masákové a PhDr. Jiřího Broži. V roce 2013 dokončila nástavbové magisterské studium na PVŠPS v Praze v oboru sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V letech 2012–2014 působila jako vedoucí dětské skupiny projektu Závislí na závislých v organizaci Anima – terapie z.s. v Praze. V letech 2014–2017 absolvovala výcvik rodinné terapie v Institutu rodinné terapie Praha Motol pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, Mudr. Lei Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky, po kterém pokračuje v supervizi. V roce 2014 absolvovala seminář Obrazy v písku pod vedením Mgr. Veroniky Galusové. V roce 2015 dokončila komplexní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru. V letech 2015 a 2017 absolvovala týdenní semináře Večírek částí a Spiritualita na pískovišti pod vedením kanadské lektorky Madelleine DeLittle, v satirovském transformačním modelu pro práci na pískovišti (sandtray terapie). V organizaci pracuje s jednotlivcem, párem i rodinou v obtížné životní situaci. S dětmi pak formou „hry na písku“ (sandtray terapie).

RODINNÁ TERAPIE A PORADENSTVÍ

Mgr. Kateřina Jíšová

Psycholožka, terapeutka
Tel.: 733 733 062 | katerinajisova@domus-cpr.cz

Kateřina Jíšová je původní profesí dětská zdravotní sestra. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik zaměřený dynamicky (SUR), dále výcvik v integrující rodinné terapii, kurzy zaměřené na párovou, rodinnou a individuální terapii, komunikaci, práci s klientem v krizi. Přes 14 let se věnuje psychologickému poradenství a psychoterapii. Pracovala na střední škole jako školní psycholog, dodnes působí také v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Svoji práci vnímá jako doprovázení druhých na někdy složité cestě životem, pomáhá jim nalézt vnitřní sílu a schopnost vzít život do svých rukou i přes všechny nepříznivé okolnosti.

Mgr. Miroslava Tomášková

Sociální pracovnice – terapeutka, rodinná terapeutka
Tel: 734 256 589 | miroslavatomaskova@domus-cpr.cz

Miroslava Tomášková vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1998–2010 pracovala jako zdravotní sestra pro intenzivní péči na Kardiologické jednotce intenzivní péče a dále na Dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letech 2003–2005 pracovala při rodičovské dovolené jako učitelka odborných předmětů na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a kardiochirurgii FN Plzeň a doplnila si vzdělání na Pedagogické fakultě v Plzni, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy. S dětmi dále pracovala v mateřském centru Jablíčko. V letech 2008–2010 se účastnila seminářů na Psychoterapeutické fakultě PVŠPS v Praze a následně absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v modelu SUR pod vedením PhDr. Václavy Masákové a PhDr. Jiřího Broži. V roce 2013 dokončila nástavbové magisterské studium na PVŠPS v Praze v oboru sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V letech 2012–2014 působila jako vedoucí dětské skupiny projektu Závislí na závislých v organizaci Anima – terapie z.s. v Praze. V letech 2014–2017 absolvovala výcvik rodinné terapie v Institutu rodinné terapie Praha Motol pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, Mudr. Lei Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky, po kterém pokračuje v supervizi. V roce 2014 absolvovala seminář Obrazy v písku pod vedením Mgr. Veroniky Galusové. V roce 2015 dokončila komplexní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru. V letech 2015 a 2017 absolvovala týdenní semináře Večírek částí a Spiritualita na pískovišti pod vedením kanadské lektorky Madelleine DeLittle, v satirovském transformačním modelu pro práci na pískovišti (sandtray terapie). V organizaci pracuje s jednotlivcem, párem i rodinou v obtížné životní situaci. S dětmi pak formou „hry na písku“ (sandtray terapie).

ODBORNÁ PRÁCE S NEPOZORNOSTÍ A HYPERAKTIVITOU

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání, a to v oblastech systemické práce s rodinou – Mediace I a II, III –, práce s rodinou v obtížné životní situaci, Triáda – dítě v náhradní rodinné péči, intervence pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu a dalších specifických kurzů zaměřených na dítě a jeho rodinu. Je ve 4. ročníku pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Bc. Romana Svobodová

Ředitelka organizace, sociální pracovnice, speciální pedagožka
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání, a to v oblastech systemické práce s rodinou – Mediace I a II, III –, práce s rodinou v obtížné životní situaci, Triáda – dítě v náhradní rodinné péči, intervence pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu a dalších specifických kurzů zaměřených na dítě a jeho rodinu. Je ve 4. ročníku pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam.