Mgr. Bc. Romana Svobodová
Ředitelka organizace, sociální pracovnice
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání, a to v oblastech systemické práce s rodinou – Mediace I a II, III –, práce s rodinou v obtížné životní situaci, Triáda – dítě v náhradní rodinné péči, intervence pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu a dalších specifických kurzů zaměřených na dítě a jeho rodinu. Je ve 4. ročníku pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam.

PROGRAM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Mgr. Štěpánka Hostková
Koordinátorka programu náhradní rodinné péče, sociální pracovnice
Tel.: 733 733 063 | stepankahostkova@domus-cpr.cz

Štěpánka Hostková vystudovala bakalářský studijní obor Sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni a v květnu 2014 dokončila magisterský studijní obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Velmi ráda se zúčastňuje odborných konferencí, jako velmi přínosnou ve svém osobním rozvoji vnímá účast na konferenci „Cochemská praxe v ČR“, která se konala 14. 5. 2015 v Brně a byla zaštítěna Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí. Tato konference jí výrazným způsobem rozšířila obzory v oblasti rozvodové problematiky. Dále absolvovala několik kurzů týkajících se problematiky syndromu CAN, kurz Asertivita, Práce s traumatem a krizová intervence, Základy koučování, Základy facilitace a jiné. V roce 2012 začala pracovat v organizaci jako pracovnice v sociálních službách v programu sanace rodiny, od roku 2014 jako sociální pracovnice v programu sanace rodiny a s rodinami v rozvodu. Od roku 2015 se průběžně zaměřuje na realizování přednášek pro ZŠ zaměřených na primární prevenci, jelikož shledává tento způsob práce s dětmi jako velmi efektivní. Od 1/2016 působí v organizaci jako koordinátorka programu Náhradní rodinné péče a sociální pracovnice.

Mgr. Marta Kadlecová

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 567 | martakadlecova@domus-cpr.cz

Marta Kadlecová vystudovala bakalářský obor sociální práce na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a následně i magisterský obor sociální politika a sociální práce na téže fakultě. Ve své práci se zaměřuje na podporu rodin s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí.

Mgr. Pavla Kučerová
Sociální pracovnice
Tel.: 734 310 259 | pavlakucerova@domus-cpr.cz

Pavla Kučerová vystudovala bakalářský obor sociální práce a magisterský obor psychologie a český jazyk na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Při studiu pracovala jako lektorka primární protidrogové prevence na základních školách. Zúčastnila se řady kurzů, z nichž ji nejvíce ovlivnil kurz Respektovat a být respektován, který jí ukázal směr pro práci nejen s jejími vlastními dětmi. Poté absolvovala kurz Zkušenosti s respektováním, který je postaven na prožívání situací s následnou reflexí, což umožňuje jak hlubší porozumění sobě i druhým, tak i efektnější získávání nových dovedností. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V roce 2016 úspěšně ukončila magisterské studium oboru sociální práce na VŠZSP sv. Alžběty. V organizaci pracuje od roku 2013 jako klíčová pracovnice náhradních rodin v Plzni a na Rokycansku.

Mgr. Hanna Lehach

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 570 | hannalehach@domus-cpr.cz

Hanna Lehach vystudovala obor sociální pedagogika na Prykarpatské národní univerzitě Vasylja Stefanyka se sídlem na Ukrajině. Poté byla v ČR uznaná nostrifikace diplomů Masarykovo univerzitou v Brně. Rozhodla se zužitkovat své zkušenosti v sociální oblasti a prohlubovat vědomosti v charitativní činnosti. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2015. V rámci doprovázení náhradních rodin působí v Plzni a na Stodsku.

Mgr. Lucie Parlásková

Sociální pracovnice
Tel.: 730 890 759 | lucieparlaskova@domus-cpr.cz

Lucie Parlásková vystudovala bakalářský obor veřejné zdravotnictví na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a magisterský obor ochrana obyvatelstva – civilní nouzová připravenost na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Během studia se zaměřovala na hygienu dětí a mladistvých. V současné době pracuje jako sociální pracovnice v programu náhradní rodinné péče v lokalitách Kralovice a Plzeň. Zúčastnila se řady odborných kurzů, například Attachement v sociálně právní ochraně dětí, Základy krizové intervence, Syndrom CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam. Ve své práci poskytuje rodinám s dětmi v nouzi služby a podporu, jež potřebují pro posilňování bezpečných a výchovných vztahů, které s sebou nesou předpoklad celoživotního trvání.

Mgr. Eva Plevková

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 568 | evaplevkova@domus-cpr.cz

Eva Plevková vystudovala obory sociální politika a sociální práce a žurnalistika na Masarykovo univerzitě v Brně, magisterský stupeň pak na Západočeské univerzitě v Plzni. Po letech strávených v médiích a při výchově dvou dcer se rozhodla zužitkovat své zkušenosti v sociální oblasti. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2015, v programu Náhradní rodinné péče se stará o rodiny z Plzně a z Klatovska. Má zkušenosti s prací s dětmi, působila mimo jiné jako asistentka u malých autistů. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala seminář týkající se rodinných konferencí a je zapsána v seznamu administrátorů rodinných konferencí pro Českou republiku.

Bc. Zdislava Rodová
Sociální pracovnice
Tel.: 725 905 970 | zdislavarodova@domus-cpr.cz

Zdislava Rodová vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Před tímto studiem pracovala v oblasti školství jako mistrová odborné výchovy učňů a jako učitelka odborných předmětů na rodinné škole. Již v minulosti měla zájem o práci v sociální oblasti. Absolvovala 200 hodin sebezkušenostního skupinového psychoterapeutického výcviku v rámci nabídky Institutu aplikované psychoanalýzy
na Psychoanalytické klinice v Opočně. Do budoucna si chce dále rozšiřovat svou odbornost v oblasti práce s náhradními rodinami. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje
od června 2015 jako sociální pracovnice pro oblast Plzeň a Klatovy.

Mgr. Eliška Strádalová
Sociální pracovnice
Tel.: 734 310 258 | eliskastradalova@domus-cpr.cz

Eliška Strádalová studovala na Vyšší odborné škole v Chebu obor Sociální práce, následně obor Vzdělávání dospělých v Praze na Univerzitě Jana Amose Komenského. Je členkou Mateřského centra (CPR) Benjamínek v Domažlicích. Jako dobrovolník působila v programu Make a Connection – Připoj se, v projektu Primární prevence poruch přijmu potravy na ZŠ v Domažlickém okrese. Pracovala jako asistent pedagoga v zařízení pro děti vyžadují okamžitou pomoc – Robinson v Klenčí pod Čerchovem. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam. V roce 2015 se opět vrátila k realizaci a lektorování přednášek v rámci primární prevence pro ZŠ. Po studijní pauze vystudovala v roce 2016 magisterský studijní obor Sociální práce na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. V současnosti se zajímá o zaznamenávání životních osudů pamětníků 20. století (jejich vyprávění a šíření), je členem Klubu přátel paměti národa. Dále realizuje promítání dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v rámci projektu Promítej i ty, což vnímá jako osvětu širšímu okolí.

PROGRAM SANACE RODINY

Mgr. Veronika Hanušová
Koordinátorka programu sanace rodiny, sociální pracovnice
Tel.: 734 754 049 | veronikahanusova@domus-cpr.cz

Veronika Hanušová vystudovala obor sociální práce na Vyšší odborné škole Dr. Ilony Mauritzové, bakalářský obor sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni a úspěšně ukončila magisterské studium v oboru sociální práce na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V organizaci pracuje od září 2012. Od května 2014 pracuje na pozici koordinátorky programu sanace rodiny a zároveň se věnuje rozvodové problematice. Absolvovala mimo jiné kurz Filiálne terapie, výcvik v SandTray a výcvik Komplexní krizové intervence.

Šárka Beranová

Pracovnice v sociálních službách
Tel.: 734 256 588 | sarkaberanova@domus-cpr.cz

Šárka Beranová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Plzni, absolvovala kurz asistent pedagoga. Momentálně studuje na VŠZ a SP sv. Alžbety v Příbrami obor sociální práce. Má zkušenosti v práci s dětmi s poruchami autistického spektra, ADHD, poruchami chování a učení. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od září 2016 v programu Sanace rodiny.

Eliška Laksarová

Pracovnice v sociálních službách
Tel.: 734 232 082 | eliskalaksarova@domus-cpr.cz

Eliška Laksarová vystudovala Gymnázium v Plzni na Mikulášském náměstí. Nyní navštěvuje Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Plzni – obor sociální práce a sociální pedagogika. Od roku 2013 pracuje jako dobrovolník v Mezigeneračním a dobrovolnickém centrum Totem. 2,5 roku dobrovolně docházela do ZDVOP Robinson Stod a od května roku 2016 tam pracuje na dohodu o provedení práce jako pracovnice vykonávající sociálně-právní ochranu. V rámci studia absolvovala praxi na OSPODu, v nemocnici na sociálním oddělení, na ÚP, ve školce pro děti s vadou řeči, ZDVOP Robinson, v domově pro seniory nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením. V organizaci působí od března 2017 – lokalita Plzeň a Stod.

Bc. Nikola Marešová

Sociální pracovnice
Tel.: 739 455 569 | nikolamaresova@domus-cpr.cz

Nikola Marešová vystudovala obor sociální a charitní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Praxi během studia absolvovala v Městské charitě, na OSPODu, v dětském domově, v sociálních službách nebo v nemocnici na oddělení LDN. Nikola by si v budoucnu chtěla rozšířit vzdělání v oboru sociální práce. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od prosince 2015 v programu Sanace rodiny pro oblast Stod.

Lenka Staňková, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 725 927 938 |lenkastankova@domus-cpr.cz

Lenka Staňková vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. V rámci studia absolvovala praxi s pěstounskými rodinami, v dětském centru, v diagnostickém ústavu pro děti a také v dětském domově Domino. Lenka by si v budoucnu chtěla rozšířit vzdělání v oboru sociální práce. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od září 2017 v programu Sanace rodiny.

Darja Šimlová, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 724 377 421 |darjasimlova@domus-cpr.cz

Darja Šimlová vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. Absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a kurzy znakového jazyka. Dříve pracovala jako asistentka pedagoga v MŠ, pečovatelka a pomocný pedagog v dětském koutku. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2015 jako sociální pracovnice na lokalitu Plzeň a Klatovy.

Bc. Markéta Škodová

Sociální pracovnice
Tel.: 727 909 850 |marketaskodova@domus-cpr.cz

Markéta Škodová absolvovala obor sociální a charitativní práce na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Ještě před započetím vysokoškolského studia se účastnila Evropské dobrovolné služby, pracovala v organizaci Heil-und Erziehrungsinstitut Sonnenhalde ve městě Görwihl v oblasti Schwarzwaldu, kde se jeden rok starala o osoby s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Tato práce byla po jedné stránce velice namáhavá, ale přinesla i zážitky duševně obohacující. Zároveň došlo ke zdokonalení komunikace v německém jazyce. Již během středoškolských studií absolvovala o prázdninách několik praxí v organizaci Don Bosco v Osnabrücku, což byl domov pro děti ve věku od 7 do 15 let, které neměly rodinu. Dalším rokem následovala prázdninová praxe tentokrát v Tagespflege Schinkel (součást Paulusheimuke) Osnabrück. Tato práce v denním stacionáři pro seniory pak byla velkou motivací ke studiu na vysoké škole.

Bc. Soňa Vasilevová

Sociální pracovnice
Tel.: 725 905 990 | sonavasilevova@domus-cpr.cz

Soňa Vasilevová vystudovala obor sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni. Po dobu studia vykonávala dobrovolnickou činnost v TyfloCentru a v Klubu dvojčat a vícerčat v programu Asistent do rodiny. V sociální oblasti je zaměstnaná od roku 2014. Hned po škole byla přijata jako sociální pracovnice do TyfloCentra, kde její cílovou skupinou byli lidé s různým zrakovým omezením, nejčastěji úplně nevidomí. Absolvovala akreditovaný kurz pro dobré fungování v týmu v sociálních službách a získala osvědčení Odbourávání bariér v komunikaci s osobami se zdravotním postižením a seniory. V organizaci Domus – Centrum pro rodinu pracuje od května 2015.

Bc. Lenka Žaloudková, DiS.

Sociální pracovnice
Tel.: 734 578 321 | lenkazaloudkova@domus-cpr.cz

Lenka Žaloudková vystudovala obor sociální práce na VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni, absolvovala akreditovaný kurz zdravotně sociální pracovník a doplnila si vzdělání na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty. Ve volném čase se stále věnuje dobrovolnictví v obecně prospěšné společnosti WONTANARA. Pro organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od března 2017 v programu Sanace rodiny pro oblast Tachov.

ODBORNÁ PRÁCE S RODINOU V ROZVODU

Mgr. Veronika Hanušová, DiS.
Koordinátorka programu sanace rodiny, sociální pracovnice
Tel.: 734 754 049 | veronikahanusova@domus-cpr.cz

Veronika Hanušová vystudovala obor sociální práce na Vyšší odborné škole Dr. Ilony Mauritzové, bakalářský obor sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni a úspěšně ukončila magisterské studium v oboru sociální práce na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V organizaci pracuje od září 2012. Od května 2014 pracuje na pozici koordinátorky programu sanace rodiny a zároveň se věnuje rozvodové problematice. Absolvovala mimo jiné kurz Filiálne terapie, výcvik v SandTray a výcvik Komplexní krizové intervence.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Kateřina Jíšová
Psycholožka, psychoterapeutka
Tel.: 733 733 062 | katerinajisova@domus-cpr.cz

Kateřina Jíšová je původní profesí dětská zdravotní sestra. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik zaměřený dynamicky (SUR), dále výcvik v integrující rodinné terapii, kurzy zaměřené na párovou, rodinnou a individuální terapii, komunikaci, práci s klientem v krizi. Přes 14 let se věnuje psychologickému poradenství a psychoterapii. Pracovala na střední škole jako školní psycholog, dodnes působí také v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Svoji práci vnímá jako doprovázení druhých na někdy složité cestě životem, pomáhá jim nalézt vnitřní sílu a schopnost vzít život do svých rukou i přes všechny nepříznivé okolnosti.

PhDr. Jana Procházková
E-mail: domus@domus-cpr.cz

RODIČOVSKÉ SKUPINY

Mgr. Miroslava Tomášková

Sociální pracovnice, psychoterapeutka a rodinná terapeutka
Tel: 734 256 589 | miroslavatomaskova@domus-cpr.cz

Miroslava Tomášková vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1998–2010 pracovala jako zdravotní sestra pro intenzivní péči na Kardiologické jednotce intenzivní péče a dále na Dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letech 2003–2005 pracovala při rodičovské dovolené jako učitelka odborných předmětů na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a kardiochirurgii FN Plzeň a doplnila si vzdělání na Pedagogické fakultě v Plzni, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy. S dětmi dále pracovala v mateřském centru Jablíčko. V letech 2008–2010 se účastnila seminářů na Psychoterapeutické fakultě PVŠPS v Praze a následně absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v modelu SUR pod vedením PhDr. Václavy Masákové a PhDr. Jiřího Broži. V roce 2013 dokončila nástavbové magisterské studium na PVŠPS v Praze v oboru sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V letech 2012–2014 působila jako vedoucí dětské skupiny projektu Závislí na závislých v organizaci Anima – terapie z.s. v Praze. V letech 2014–2017 absolvovala výcvik rodinné terapie v Institutu rodinné terapie Praha Motol pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, Mudr. Lei Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky, po kterém pokračuje v supervizi. V roce 2014 absolvovala seminář Obrazy v písku pod vedením Mgr. Veroniky Galusové. V roce 2015 dokončila komplexní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru. V letech 2015 a 2017 absolvovala týdenní semináře Večírek částí a Spiritualita na pískovišti pod vedením kanadské lektorky Madelleine DeLittle, v satirovském transformačním modelu pro práci na pískovišti (sandtray terapie). V organizaci pracuje s jednotlivcem, párem i rodinou v obtížné životní situaci. S dětmi pak formou „hry na písku“ (sandtray terapie).

RODINNÁ TERAPIE A PORADENSTVÍ

Mgr. Kateřina Jíšová
Sociální pracovnice, psycholožka, psychoterapeutka
Tel.: 733 733 062 | katerinajisova@domus-cpr.cz

Kateřina Jíšová je původní profesí dětská zdravotní sestra. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik zaměřený dynamicky (SUR), dále výcvik v integrující rodinné terapii, kurzy zaměřené na párovou, rodinnou a individuální terapii, komunikaci, práci s klientem v krizi. Přes 14 let se věnuje psychologickému poradenství a psychoterapii. Pracovala na střední škole jako školní psycholog, dodnes působí také v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Svoji práci vnímá jako doprovázení druhých na někdy složité cestě životem, pomáhá jim nalézt vnitřní sílu a schopnost vzít život do svých rukou i přes všechny nepříznivé okolnosti.

Mgr. Miroslava Tomášková
Psychoterapeutka a rodinná terapeutka
Tel: 734 256 589 | miroslavatomaskova@domus-cpr.cz

Miroslava Tomášková vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1998–2010 pracovala jako zdravotní sestra pro intenzivní péči na Kardiologické jednotce intenzivní péče a dále na Dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letech 2003–2005 pracovala při rodičovské dovolené jako učitelka odborných předmětů na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a kardiochirurgii FN Plzeň a doplnila si vzdělání na Pedagogické fakultě v Plzni, obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy. S dětmi dále pracovala v mateřském centru Jablíčko. V letech 2008–2010 se účastnila seminářů na Psychoterapeutické fakultě PVŠPS v Praze a následně absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v modelu SUR pod vedením PhDr. Václavy Masákové a PhDr. Jiřího Broži. V roce 2013 dokončila nástavbové magisterské studium na PVŠPS v Praze v oboru sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V letech 2012–2014 působila jako vedoucí dětské skupiny projektu Závislí na závislých v organizaci Anima – terapie z.s. v Praze. V letech 2014–2017 absolvovala výcvik rodinné terapie v Institutu rodinné terapie Praha Motol pod vedením PhDr. Šárky Gjuričové, Mudr. Lei Brodové a Mgr. Jiřího Kubičky, po kterém pokračuje v supervizi. V roce 2014 absolvovala seminář Obrazy v písku pod vedením Mgr. Veroniky Galusové. V roce 2015 dokončila komplexní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru. V letech 2015 a 2017 absolvovala týdenní semináře Večírek částí a Spiritualita na pískovišti pod vedením kanadské lektorky Madelleine DeLittle, v satirovském transformačním modelu pro práci na pískovišti (sandtray terapie). V organizaci pracuje s jednotlivcem, párem i rodinou v obtížné životní situaci. S dětmi pak formou „hry na písku“ (sandtray terapie).

ODBORNÁ PRÁCE S NEPOZORNOSTÍ A HYPERAKTIVITOU

Mgr. Bc. Romana Svobodová
Ředitelka organizace, sociální pracovnice
Tel.: 733 733 061 | romanasvobodova@domus-cpr.cz

Romana Svobodová vystudovala obor speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně se specializací etopedie a psychopedie, a na Západočeské univerzitě v Plzni obor sociální práce a sociální politika. Několik let působila jako učitelka ve speciální třídě pro děti s mentálním postižením. Poté pracovala v sociálních službách, například v nízkoprahovém klubu či v programu sanace rodiny. Věnuje se dalšímu vzdělávání, a to v oblastech systemické práce s rodinou – Mediace I a II, III –, práce s rodinou v obtížné životní situaci, Triáda – dítě v náhradní rodinné péči, intervence pro děti a mladistvé, poruchy attachmentu a dalších specifických kurzů zaměřených na dítě a jeho rodinu. Je ve 4. ročníku pětiletého výcviku kognitivně behaviorální terapie. Zabývá se novými metodami pro práci s dětmi s ADD, ADHD. V lednu 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V květnu 2014 pak seminář a workshop My Backpack, ucelený přístup, který pomáhá dětem hravou formou zpracovat prožité události a v rámci svých možností také pochopit jejich význam.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Sociální pracovnice, speciální pedagožka, etopedka

Lenka Průšová absolvovala filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, následně v oblasti dalšího vzdělávání obor sociální politika a personální management na právnické fakultě Univerzity Karlovy a kurz práce s obětí domácího násilí. Dále vystudovala obor speciální pedagogika na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava absolvovala doktorandské studium v oboru sociální práce a získala titul PhD. V oblasti sociální práce s rodinou pracuje od roku 1995, a to jako sociální pracovnice, kurátorka pro mládež, následně jako metodička náhradní rodinné péče MPSV ČR. Pracovala jako etopedka v diagnostickém ústavu a speciální pedagožka v dětském domově. Vyučuje na vysokých školách a na Vyšší odborné škole sociálně právní. V oboru sociální práce dále vzdělává sociální pracovníky a publikuje.

METODICKÁ PODPORA SLUŽEB SANACE RODINY A NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Sociální pracovnice, speciální pedagožka, etopedka

Lenka Průšová absolvovala filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, následně v oblasti dalšího vzdělávání obor sociální politika a personální management na právnické fakultě Univerzity Karlovy a kurz práce s obětí domácího násilí. Dále vystudovala obor speciální pedagogika na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava absolvovala doktorandské studium v oboru sociální práce a získala titul PhD. V oblasti sociální práce s rodinou pracuje od roku 1995, a to jako sociální pracovnice, kurátorka pro mládež, následně jako metodička náhradní rodinné péče MPSV ČR. Pracovala jako etopedka v diagnostickém ústavu a speciální pedagožka v dětském domově. Vyučuje na vysokých školách a na Vyšší odborné škole sociálně právní. V oboru sociální práce dále vzdělává sociální pracovníky a publikuje.