Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Kritérium 1a Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření.

1. Poslání aneb oblast působení organizace:

Domus – Centrum pro rodinu, z. s., doprovází vlastní i náhradní rodiny a nabízí jim podporu a pomoc při výchově a péči o děti vlastní i svěřené. Dále podporuje principy náhradní rodinné péče a zájemce, kteří by mohli být vhodnými náhradními rodiči.

2. Cíle:

Podpora rodičů v jejich rodičovských kompetencích

 • Zvyšování rodičovských kompetencí v rámci péče o svěřené dítě v minimálním rozsahu 24 hodin ročně prostřednictvím besed, svépomocných skupin, klubů, seminářů apod.
 • 50 % rodičů se naučí uspokojovat specifické potřeby svých dětí jak v rodinách vlastních i náhradních. Současně se naučí využívat další služby organizace.
 • Ve 25 % spolupracujících rodin bude udržena minimálně stávající úroveň fungování.

Poskytování poradenství a odborné pomoci, která povede ke změně fungování rodinného systému

 • 75 % příjemců odborné pomoci nastaví pozitivní změny v jejich životě.
 • 50 % příjemců pomoci dojde ke změně jejich chování.
 • 25 % příjemců pomoci požádá o zprostředkování či poskytnutí jiné pomoci.

Stabilizace spolupráce organizace a rodiny

 • 75 % rodin překoná krizi, které vedla ke spolupráci s organizací.
 • 75 % rodin bude po dobu delší než jeden rok spolupracovat s doprovázející organizací na upevňování vztahů v náhradní rodině.

Poradenství a pomoc při řešení výchovných, vzdělávacích problémů ve věci vzájemných vztahů v rodině spojených nejen s mezigeneračními a sociálními problémy v minimálním rozsahu 1 x za 2 měsíce

Podpora a informování zájemců a žadatelů (i fyzických osob) v rozhodování souvisejícím se svěřením dítěte do pěstounské péče či osvojení

 • 50 % zájemců se rozhodne podat žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče či osvojení.
 • Organizování akcí na téma systém náhradní rodinné péče pro širokou veřejnost alespoň 2x ročně v rámci pasivních či aktivních akcí.
 • 50 % zájemců přijme informace o problematice pěstounské péče a osvojení.

3. Vymezení cílové skupiny:

 • zájemci o informace o pěstounské péči z ČR
 • zájemci o pěstounskou péči z ČR
 • osoby pečující a osoby v evidenci z území Plzeňského kraje a jim svěřené děti
 • rodina s dítětem ve věku 0‒18 let v krizové životní situaci, která má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte, žijící na území Plzeňského kraje

4. Zásady:

 • osobní přístup založený na důvěře
 • respekt k rodině a jejím potřebám
 • mezioborová spolupráce
 • jednání primárně s ohledem na zájem a blaho dítěte
 • profesionální a objektivní přístup
 • jednání v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků

5. Seznam činností

 • výkon činností podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje [§ 6]
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odst. 1 písm. a)]
 1. odborná konzultace v rámci sociální práce s rodinou
 2. psychologická diagnostika
 3. pravidelné intervence v domácím prostředí / v prostorách organizace
 4. konzultace za účasti odborníka a rodiny (psycholog, speciální pedagog, právník apod.)
 5. individuální plán zaměřený na podporu rodičovských kompetencí vycházející z potřeb jednotlivých členů a možností pečujících osob
 6. terapeutická práce s dítětem
 7. psychoterapeutická práce
 • poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené [§ 11 odst. 1 písm. b)]
 1. odborná konzultace
 2. rodičovské skupiny
 3. zprostředkování odborné pomoci s ohledem na individuální potřeby dítěte včetně psychologické diagnostiky
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)] a dále přednášky pro osoby pečující za účelem zvyšování znalostí a dovedností pěstounů dle § 47a odst. 2
 1. svépomocné skupiny
 2. rodičovské skupiny
 3. kluby
 4. přednášky
 5. besedy
 6. semináře
 7. víkendové pobyty
 8. týdenní pobyty
 9. individuální vzdělávání
 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a § 32]
 1. akce pro širokou veřejnost
 2. akce pro rodiny spolupracující s organizací
 3. volnočasové aktivity pro děti
 4. výtvarně kreativní odpoledne zaměřená na jednotlivé vlivy
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti [§ 40]
 1. sociálněprávní poradenství (vztahy mezi rodiči a dětmi, mezigenerační vztahy)
 2. poradenství v oblasti zdraví a výživy
 3. speciálně pedagogická diagnostika
 4. psychoterapeutická práce s rodinou vlastní a náhradní
 5. rodičovské skupiny
 6. psychologické poradenství, psychologická diagnostika
 7. sociálně terapeutické skupiny pro děti i rodiče
 8. terapeutická práce s dítětem či rodičem vlastním, náhradním

 

 

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b. s osobou pečující či osobou v evidenci
 1. podání informací o náhradní rodinné péči a jednotlivých právech a povinnostech vyplývajících z dohody organizace
 • převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

 

 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]
 1. poradenství/konzultace s osobami, které se chtějí stát náhradními rodiči
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]
 1. osvěta v šíření myšlenky náhradního rodičovství
 2. pořádání odborných konferencí
 3. akce pro širokou veřejnost
 • vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)]
 1. mezioborová spolupráce