1. Poslání aneb oblast působení organizace v rámci sociálně právní ochrany dětí:

Domus – Centrum pro rodinu, z. s. doprovází vlastní i náhradní rodiny a nabízí jim podporu a pomoc při výchově a péči o děti vlastní i svěřené. Dále podporuje principy náhradní rodinné péče a zájemce, kteří by mohli být vhodnými náhradními rodiči.

2. Cíle:

Podpora rodičů v jejich rodičovských kompetencích

 • Zvyšování rodičovských kompetencí v rámci péče o svěřené dítě prostřednictvím besed, svépomocných skupin, klubů, seminářů apod.
 • 50 % rodičů se naučí uspokojovat specifické potřeby svých dětí, jak v rodinách vlastních i náhradních. Současně se naučí využívat další služby organizace.
 • Ve 25 % spol. rodin bude udržena min. stávající úroveň fungování.

Poskytování poradenství a odborné pomoci, která povede ke změně fungování rodinného systému:

 • 75 % příjemců odborné pomoci nastaví pozitivní změny v jejich životě.
 • 50 % příjemců pomoci dojde ke změně jejich chování.
 • 25 % příjemců pomoci požádá o zprostředkování či poskytnutí jiné pomoci.

Stabilizace spolupráce organizace a rodiny:

 • 75 % rodin překoná krizi, které vedla ke spolupráci s organizací.
 • 75 % rodin bude po dobu delší rok spolupracovat s doprovázející organizací na upevňování vztahů v náhradní rodině.

3. Vymezení cílové skupiny:

 • Rodina s dítětem ve věku 0 -18 let v krizové životní situaci, která má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte z území Plzeňského kraje.
 • Dítě, které potřebuje pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv.

4. Zásady:

 • osobní přístup založený na důvěře
 • respekt k rodině a jejím potřebám
 • mezioborová spolupráce
 • jednání primárně s ohledem na zájem a blaho dítěte
 • profesionální a objektivní přístup
 • jednání v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků

5. Seznam činností:

 • výkon činností podle §10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje [§6]
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§11 odst. 1 písm. a)]
 1. odborná konzultace v rámci sociální práce s rodinou
 2. psychologická diagnostika
 3. pravidelné intervence v domácím prostředí/ v prostorách organizace
 4. konzultace za účasti odborníka a rodiny (psycholog, speciální pedagog, právník apod.)
 5. individuální plán zaměřený na podporu rodičovských kompetencí vycházející z potřeb jednotlivých členů a možností pečujících osob
 6. terapeutická práce s dítětem
 7. psychoterapeutická práce
 • poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené [§11 odst. 1 písm. b)]
 1. odborná konzultace
 2. rodičovské skupiny
 3. zprostředkování odborné pomoci s ohledem na individuální potřeby dítěte včetně psychologické diagnostiky
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§11 odst. 1 písm. c)]
 1. svépomocné skupiny
 2. rodičovské skupiny
 3. kluby
 4. přednášky
 5. besedy
 6. semináře
 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§31 a 32]
 1. akce pro širokou veřejnost
 2. akce pro rodiny spolupracující s organizací
 3. volnočasové aktivity pro děti
 4. výtvarně kreativní odpoledne zaměřená na jednotlivé vlivy
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti [§40]
 1. sociálněprávní poradenství (vztahy mezi rodiči a dětmi, mezigenerační vztahy)
 2. poradenství v oblasti zdraví a výživy
 3. speciálně pedagogická diagnostika
 4. psychoterapeutická práce s rodinou vlastní a náhradní
 5. rodičovské skupiny
 6. psychologické poradenství, psychologická diagnostika
 7. sociálně terapeutické skupiny pro děti i rodiče
 8. terapeutická práce s dítětem či rodičem vlastním, náhradním