Spolek Domus – Centrum pro rodinu je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytuje od roku 2010. Již od tohoto roku se výhradně specializuje na podporu rodin s dětmi.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

POSLÁNÍ

Organizace Domus – Centrum pro rodinu poskytuje podporu a pomoc rodinám s dětmi nacházejícími se v takové životní situaci, kterou samy vnímají jako nepříznivou a která má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte.

Služby jsou poskytovány všem členům rodiny, kteří se chtějí a mohou podílet na řešení situace, a to prostřednictvím intenzivní spolupráce zaměřené zejména na hledání zdrojů uvnitř rodiny a zapojení odborníků, kteří mohou přispět k dosažení nejlepšího zájmu dítěte.

To vše za účelem vytvoření stabilního rodinného prostředí vedoucího k bezpečnému a podnětnému vývoji dítěte a pro spokojené a zdravé soužití všech členů rodiny.

Služby jsou poskytovány ve vybraných regionech Plzeňského kraje, v domácím prostředí, prostorách organizace nebo po domluvě i jinde, a to bezplatně, diskrétně a s respektem k možnostem a potřebám rodiny.

ČÍM POMÁHÁME?

Poskytováním sociálně aktivizačních služeb dle zákona108/2006 Sb., o sociálních službách.

KOMU

Spolupracujeme s rodiči, kteří chtějí něco ve své rodině změnit a z různých důvodů potřebují podporu. Spolupracujeme i s rodiči, kteří jsou nuceni něco změnit (riziko sankce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, tlak školy, dětské lékařky, doporučení soudu). Spolupracujeme se všemi odborníky i laiky, kteří mohou a chtějí pomoci dítěti v rodině.

NÁŠ PŘÍSTUP

Orientujeme se na dítě a jeho rodinu. Klientům pomáháme především hledat jejich vlastní zdroje a cesty k řešení jejich krizové situace. Snažíme se provázet je tak, aby jejich kroky byly jistější a dokázaly jít co nejdříve bez nás. S respektem, ve vzájemné spolupráci.

KDE

v regionech Plzeň, Rokycansko, Klatovsko, Stodsko, Tachovsko

JAK ZAJIŠŤUJEME KVALITU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB?

Kvalitu služeb zajišťujeme výběrem pracovníků se širokou škálou vzdělání a jejich supervizní a metodickou podporou. Všichni zaměstnanci si své znalosti a dovednosti prohlubují prostřednictvím každoročního vzdělávání. Ve spolku DOMUS – Centrum pro rodinu pracují sociální pracovníci, tj. vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, sociálně-terapeutičtí pracovníci, psycholog, speciální pedagogové – etopedi, právník a také pracovníci v sociálních službách a asistenti sociálních pracovníků.

Pro zajištění kvality využíváme také zpětnovazebních dotazníků uživatelů služeb. Důležitým podnětem ke zlepšení poskytování služeb jsou i stížnosti. Zde můžete nalézt postup při podávání stížnosti a záznamový formulář stížnosti.