Služby pro zájemce o náhradní rodičovství a náhradní rodiče poskytujeme od roku 2011.

Náhradní rodinná péče je ukotvena především v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který byl v roce 2013 novelizován. Novela tohoto zákona od 1. 1. 2013 po dlouhém úsilí mnoha odborníků a neziskových organizací změnila systém podpory náhradních rodičů, resp. pěstounů a poručníků, a celkový systém péče o ohrožené děti.

Stát novelou dává jednoznačně přednost podpoře rodiny, na kterou reaguje náš program Sanace rodiny, a pokud není možné rodinu podpořit tak, aby se mohla starat o dítě, měla by péči zajistit širší rodina nebo pěstounská péče.

Tato změna systému také přinesla povinnost všem pěstounům a poručníkům uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou osobou.

 

Kdo to je pověřená osoba?

Péči o ohrožené děti vykonává stát, a to pomocí Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a také neziskových či církevních organizací, které mají krajským úřadem udělené pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Toto pověření může být v různém rozsahu. Domus – Centrum pro rodinu, z. s., má pověření k výkonu SPOD dle činností uvedených zde.

 

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče vymezuje práva a povinnosti pověřených osob (pěstounů, poručníků) a osob v evidenci (tzv. pěstounská péče na přechodnou dobu) podle § 47a odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti.

Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů klade značné nároky na osoby, které do péče dítě převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní smlouvou, proces jejího uzavírání se řídí nejen zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, ale i správním řádem. Bližší informace naleznete na stránkách MPSV.

Uzavírají ji mezi sebou pěstoun či poručník (dále jen osoba pečující) s doprovázející organizací (pověřená osoba), obecním úřadem, obecním úřadem s rozšířenou působností či s krajským úřadem, a to na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Musí být uzavřena do třiceti dnů od nabytí právní moci rozsudku o svěření dítěte do péče. Před podpisem má být osoba pečující s obsahem dohody detailně seznámena.

K uzavření je nutné mít s sebou rozsudek či usnesení o svěření dítěte do pěstounské péče s vyznačenou nabytou právní mocí.

Upravuje vztahy mezi osobami pečujícími a doprovázející organizací, stanovuje práva a povinnosti obou stran.

Pověřená osoba má sleduje výkon pěstounské péče formou pravidelných konzultací s rodinou, a to minimálně 1x za 2 měsíce.

Každých 6 měsíců od uzavření dohody o výkonu pěstounské péče zpracuje pověřená osoba zprávu o spolupráci podle § 47 odst. 5 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, o průběhu výkonu pěstounské péče, s jejímž obsahem rodinu seznámí a posléze zašle místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, uzavírá se písemně, je vyhotovena a podepsána ve dvou výtiscích – každá ze smluvních stran dostane po jednom výtisku.

Co v dohodě najdete?

  • Základní údaje o dítěti, osobě pečující a organizaci (včetně kontaktních údajů a provozní doby organizace)
  • Popis poskytovaných služeb

– pomoc při zajištění péče o dítě v mimořádných situacích

– právo na respitní (odlehčovací) péči, například formou dětského tábora

– způsob poskytnutí odborné pomoci psychologů, terapeutů, speciálních pedagogů, právníků apod.

– spolupráce obou stran při naplnění zákonem stanoveného vzdělávání osob pečujících v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok

– pomoc při zajištění kontaktu dítěte s původní rodinou a rozvíjení sounáležitosti dítěte s původní rodinou

  • Práva a povinnosti osob pečujících i doprovázející organizace
  • Informace k ukončení dohody a způsobu jejího vypovězení
  • Role klíčového pracovníka, tedy pracovníka organizace, který s osobou pečující řeší úkony potřebné k naplňování dohody, vede osobní dokumentaci, rodinu pravidelně navštěvuje apod.
  • Přesný postup při podávání stížnosti a záznamový formulář stížnosti.