RODIČOVSTVÍ – UPLATNĚNÍ PRÁV V PRAXI

Sborník z konference Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI
22.–23. října 2015

Slovo úvodem

Dítě, jeho rodiče a rodina, kterou tvoří, zaujímají v současné společnosti stále významné postavení. Dynamika vývoje rodinných vztahů se v průběhu let neustále mění a vyvíjí co do formy, tak rychlosti těchto změn.

Pokud vyjdeme ze zkušeností, že v minulosti byla preferenční formou rodinného soužití rodina manželská s dítětem do manželství narozeným, pak v současnosti musíme zhodnotit, že se nacházíme na opačném pólu realizace rodinného života co do formy soužití rodičů dítěte. Současný typ západoevropských rodin se vyznačuje, mimo jiné, nesezdaným soužitím rodičů dítěte (dětí). Kromě tohoto fenoménu musíme vzpomenout také další společenské, sociální, právní, zdravotní, kriminologické a jiné jevy, které vyvstávají do popředí aktuální rodinné praxe.

Konference aktuální otázky rodinné politiky a rodičovství reaguje právě na změny v rodinné praxi ve společenském měřítku. Cílem konference, a ostatně i příspěvků uspořádaných do tohoto sborníku, je popsat, rozebrat a zhodnotit aktuální jevy týkající se
rodiny a ovlivňující ji, dítě nebo jeho rodiče ve společenském kontextu. Pozornost je v příspěvcích věnována také širším společenským a právním souvislostem. Zaměření konference a obsah jednotlivých příspěvků je interdisciplinární, kdy předmětem zkoumání jsou subjekty rodiny, rodičů a dítěte v mezioborové perspektivě teorie a odborné praxe. Právě s ohledem na zvolená témata si autoři kladou otázky a snaží se na ně odpovídat ve svých zajímavých a přínosných příspěvcích.

Příspěvky lze soustředit podle jádra obsahu, na nějž se zaměřují. Nejčetnější skupina autorů se zaměřila na oblast uplatnění dětských práv v praxi právní, sociálně-právní i společenské. Druhou skupinou jsou příspěvky autorů, jejichž obsahem jsou různé roviny a obsahy rodičovství. Vzhledem k aktuální společenské situaci jsou také významné příspěvky, jež zpracovávají problematiku vzdělávání dětí cizinců v kontextu českého školství a také příspěvek týkající se legislativního vymezení multikulturního vzdělávání v právním řádu ČR.

Sborník tak prostřednictvím svých příspěvků přináší podněty, upozorňuje na otázky a problémy, jež rezonují v dnešním světě a které nepochybně zasluhují naši hlubší pozornost.  Jedná se o zajímavý počin i z toho důvodu, že se zde potkávají odborníci z oblasti teorie a praxe. V tomto směru lze poděkovat vedení Právnické fakulty ZČU Plzeň, že se rozhodlo zapojit se do dialogu státních i nestátních subjektů působících na poli ochrany dětských práv.

Věříme, že tento sborník jako výstup z konference bude inspirací pro budoucí jednání o tomtéž, podobném či alternativním tématu a pro praxi zároveň.