Spolek DOMUS – Centrum pro rodinu jako pověřená osoba má dle vyhlášky č. 473/2012 Sb. zpracovat a dodržovat Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona.

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí se zabývají:

Standard č. 1 – Definování poslání, cíle, cílové skupiny, zásady své činnosti včetně pravidel vymezujících možný střet zájmů zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací.

Standard č. 2 – Pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod, se stanovenými mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení základních práv a svobod dopustil. Včetně písemně stanoveného postup pro předcházení zneužívání, zanedbávání a týrání dětí a písemně stanoveného postupu při zjištění takového jednání (ze strany rodiče či jiné osoby odpovědných za výchovu dítěte, tak zaměstnance pověřené osoby).

Standard č. 3 – Vytváření materiálních, technických a hygienických podmínek, které odpovídají rozsahu činností poskytovaných pověřenou osobou, tj. prostory odpovídají potřebám cílové skupiny, jsou důstojné a respektují potřebu soukromí.

Standard č. 4 – Pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout, pravidla nesmějí být diskriminující.

Standard č. 5 – Pravidla pro způsob a místo kontaktu dítěte s osobami dítěti příbuznými či blízkými a pravidla pro přípravu dítěte, pěstounů, rodičů, osob odpovědných za výchovu dítěte nebo osob s dítětem příbuzných nebo blízkých na kontakt.

Standard č. 6 – Stanovení organizační struktury, počtu pracovních míst, kvalifikačních požadavků a osobnostních předpokladů a pracovních profilů jednotlivých zaměstnanců včetně stanovení oprávnění a povinností vztahujících se k jednotlivým pracovním pozicím (v rámci organizační struktury pověřené osoby).

Standard č. 7 – Pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců včetně pravidel pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v pracovně právním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů.

Standard č. 8 – Postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace včetně písemně zpracovaných individuálních plánů dalšího vzdělávání zaměstnanců a zpracovaného systému finančního a morálního oceňování zaměstnanců.

Standard č. 9 – Pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu jeho platnosti. Postupy a metodiky jsou zpracované pro práci s cílovými skupinami. Včetně určení klíčového pracovníka pro práci s osobou pečující i s dítětem.

Standard č. 10 – Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohody o výkonu pěstounské péče, která obsahují zejména informace o osobách oprávněných k uzavření, změně nebo zrušení dohody, náležitostech dohody, kromě těch zákonem stanovených, a o přílohách dohody. Včetně pravidel pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. Dále se zabývá vzdělávacími plány zaměřenými na rozvoj kompetencí a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče, který má pověřená osoba zpracovaný pro osoby pečující a osoby v evidenci, s nimiž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

Doklady o tom, že pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte.

Standard č. 11 – Pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými pracuje, mezi zaměstnanci pověřené osoby a postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými zaměstnanci pověřené osoby pracují.

Standard č. 12 – Pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině.

Standard č. 13 – Pravidla pro:

  • vedení písemné, případně elektronické spisové dokumentace o osobách, se kterými pracuje;
  • založení, uzavření a zapůjčení spisu;
  • nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu;
  • odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách.

Standard č. 14 – Pravidla pro:

  • podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany.

Standard č. 15 – Definování rizikových, havarijních a nouzových situací, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociálně-právní ochrany, a postup pro jejich řešení.

Standard č. 16 – Stanovení písemného systému pravidelné revize naplňování standardů kvality, systému průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. Pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických a právnických osob a orgánů veřejné moci.