Podpora projektu Dětská skupina Domusáček v rámci podpory vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost Operačního programu Zaměstnanost.

Spolek DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., získal finanční prostředky na vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci realizace projektu Dětská skupina Domusáček. Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce, prioritně rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Harmonogram přípravné fáze je plánována od 1. 10. 2019 do 31. 1. 2020, fáze realizace od 1. 2. 2020 31. 1. 2022.

Projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, a to v rámci podpory vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost. Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015416.