1. ÚVOD DO PRÁCE S KNIHOU ŽIVOTA   

technika metody práce pro podporu utváření identity dítěte v NRP, principy tvorby knihy života, stanovení očekávaného cíle ve významu pro děti, praktické způsoby jeho dosažení, formy spolupráce se všemi aktéry, kteří se podílejí na vzniku knihy a jejím udržování

lektor: Mgr. Romana Svobodová, lektorka, etopedka, pedagožka, sociální pracovnice, terapeutka

rozsah: 8 hodin

 

2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE

nová koncepce státu při péči o děti, které žijí mimo vlastní rodinu; přehled o postavení IP v rámci preventivního působení na děti a rodinu
a požadavky na zařízení ústavní výchovy; charakteristika dětí v IP včetně, faktor rezilience a problémy, které provázejí jejich rodiny; možnosti optimalizace IP a úkolů vyplývajících z nové koncepce péče o ohrožené děti s akcentem na odklon od institucionální péče a její budoucnost, resp. postupné omezování

lektor: PhDr. Lenka Průšová, PhD., lektorka, VŠ pedagožka, etopedka
s bohatou praxí v systému SPOD

rozsah: 8 hodin

 

3. ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEDENÍ PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ

základní informace o vedení případových konferencí, cíle a zásady účinného vedení případových konferencí, fáze, role jejich aktérů; rizika řešení možných problémů, rizika a jejich předcházení, tvorba výstupů;  dokumentace a způsob zápisů

lektor: Mgr. Romana Svobodová, lektorka, etopedka, pedagožka, sociální pracovnice, terapeutka

rozsah: 8 hodin  

 

4. ÚVOD DO SUPERVIZÍ

metody a techniky supervize, dovednosti v praxi; posílení kompetencí sociálního pracovníka v NRP a OSPOD v procesu celoživotního vzdělávání (sebereflexe, mentální hygiena, teoretická výbava); porozumění supervizi a mentoringu jako formě udržení kvality poskytované sociální služby, ochrany klientů a nastartování procesu self-managementu pracovníka

lektor:  Mgr. Monika Havlíčková, lektorka, VŠ pedagožka, supervizorka a sociální pracovnice s bohatou praxí

rozsah: 8 hodin

 

5. ÚVOD DO PRÁVNÍCH ZMĚN V OBLASTI PÉČE O DÍTĚ

změny, které přinesl nový občanský zákoník v postavení nezletilého dítěte v právních vztazích souvisejících s péčí o něj; změny zákona o socialně právní ochraně a ústavní výchově, především osvojení, institut náhradní rodinné výchovy a ústavní výchovy; související změny hmotného práva, práva procesního

lektor: Mgr. Petr Sedlák, soudce Krajského soudu v Brně

rozsah: 8 hodin

 

V případě zájmu kontaktujte prosím

Mgr. Romanu Svobodovou, 733 733 061

romanasvobodova@domus-cpr.cz