STANDARD Č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Kritérium 1a Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření.

1. Poslání aneb oblast působení organizace:

Domus – Centrum pro rodinu, z. s., podporuje zájem a blaho dítěte včetně jeho práv za účelem vytvoření stabilního rodinného prostředí vedoucího k bezpečnému a podnětnému vývoji dítěte. Dále doprovází náhradní rodiny a nabízí jim odborné poradenství a pomoc při výchově a péči o děti vlastní i svěřené. A podporuje principy náhradní rodinné péče a zájemce, kteří by mohli být vhodnými náhradními rodiči.

2. Cíle:

Podpora rodičů v jejich rodičovských kompetencích

 • Zvyšování rodičovských kompetencí v rámci péče o svěřené dítě v minimálním rozsahu 24 hodin ročně prostřednictvím besed, svépomocných skupin, klubů, seminářů apod.
 • 50 % rodičů se naučí uspokojovat specifické potřeby svých dětí jak v rodinách vlastních i náhradních. Současně se naučí využívat další služby organizace.
 • Ve 25 % spolupracujících rodin bude udržena minimálně stávající úroveň fungování.

Poskytování poradenství a odborné pomoci, která povede ke změně fungování rodinného systému

 • 75 % příjemců odborné pomoci nastaví pozitivní změny v jejich životě.
 • 50 % příjemců pomoci dojde ke změně jejich chování.
 • 25 % příjemců pomoci požádá o zprostředkování či poskytnutí jiné pomoci.

Poradenství a pomoc při řešení výchovných, vzdělávacích problémů ve věci vzájemných vztahů v rodině spojených nejen s mezigeneračními a sociálními problémy v minimálním rozsahu 1 x za 2 měsíce

Podpora a informování zájemců a žadatelů (i fyzických osob) v rozhodování souvisejícím se svěřením dítěte do pěstounské péče či osvojení

 • 50 % zájemců se rozhodne podat žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče či osvojení.
 • Organizování akcí na téma systém náhradní rodinné péče pro širokou veřejnost alespoň 2x ročně v rámci pasivních či aktivních akcí.
 • 50 % zájemců přijme informace o problematice pěstounské péče a osvojení.

3. Vymezení cílové skupiny:

 • zájemci o informace o pěstounské péči z ČR
 • zájemci o pěstounskou péči z ČR
 • osoby pečující a osoby v evidenci z území Plzeňského kraje a jim svěřené děti
 • dítě, které potřebuje pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv

4. Zásady:

 • osobní přístup založený na důvěře
 • respekt k rodině a jejím potřebám
 • mezioborová spolupráce
 • jednání primárně s ohledem na zájem a blaho dítěte
 • profesionální a objektivní přístup
 • jednání v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků

5. Seznam činností

 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§11 odst. 1 písm. c)]
 1. svépomocné skupiny
 2. rodičovské skupiny
 3. kluby
 4. přednášky
 5. besedy
 6. semináře
 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b. s osobou pečující či osobou v evidenci
 1. podání informací o náhradní rodinné péči a jednotlivých právech a povinnostech vyplývajících z dohody organizace
 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]
 1. poradenství/konzultace s osobami, které se chtějí stát náhradními rodiči
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobám pečujícím, se kterými pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče včetně sledování výkonu pěstounské péče.
 1. poradenství/konzultace s osobami pečujícími
 2. pravidelná setkávání s osobami pečujícími a jejich dětmi v min. rozsahu 1 x za 2 měsíce
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)].,
 1. osvěta v šíření myšlenky náhradního rodičovství
 2. pořádání odborných konferencí
 3. akce pro širokou veřejnost
 • vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)]
 1. mezioborová spolupráce